Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 81 od 15.11.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za oktobar 2019. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 81 od 15.11.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama
 • ODLUKA o izboru predsednika Komisije za zaštitu konkurencije
 • ODLUKA o izboru članova Saveta Komisije za zaštitu konkurencije
 • ODLUKA o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti
 • ODLUKA o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške unapređenju inovacionih kapaciteta na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za 2019. godinu
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2019. godini
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Izgradnja autoputa Beograd (Borča) — Zrenjanin i Zrenjanin — Novi Sad”
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma i određivanju i imenovanju Nacionalnog koordinatora za sprečavanje i borbu protiv terorizma
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Napulju, Republika Italija
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-11176/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-11178/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JVP „Srbijavode” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Koridori Srbije” društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Evropskog prvenstva u parskom gou, u Nišu 2020. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Evropskog prvenstva u džet ski-ju, u Beogradu 2020. godine
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11163/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11165/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11166/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11170/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence
 • PRAVILNIK o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini Registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju
 • PRAVILNIK o Jedinstvenom informacionom sistemu prosvete
 • PRAVILNIK o bližim uslovima u postupku dodele jedinstvenog obrazovnog broja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu
 • ODLUKA o dodeli sredstava iz budžeta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama namenjena za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 597-1/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 597-2/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 597-3/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 597-4/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 597-5/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 597-6/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 597-7/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 597-8/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 597-9/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 597-10/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 597-11/19
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02204/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02205/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02206/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02207/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02208/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-2209/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02210/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02211/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02212/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02213/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02214/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02215/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02216/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02217/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02218/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02219/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02220/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02221/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02222/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02223/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02224/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02225/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02226/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02227/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02228/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02229/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02230/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02231/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02232/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02233/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02234/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02235/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02236/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02237/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02239/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02240/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02241/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02242/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02243/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02244/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02245/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02246/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02247/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02248/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02249/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02250/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02251/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02252/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02253/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02254/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02255/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02256/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02257/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02258/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02259/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02260/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02261/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02262/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02263/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-02264/2019-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • INDEKSI potrošačkih cena za oktobar 2019. godine
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode „Tupižnička ledenica”
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode „Pećinski sistem Samar”
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Regionalnog plana upravljanja otpadom za 11 gradova i opština Kolubarskog regiona za period od 2019. do 2029. godine
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Šid
OGLASI

Podelite: