Објављен „Службени гласник РС“ број 81 од 15.11.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2019. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 81 од 15.11.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о путним исправама
 • ОДЛУКА о избору председника Комисије за заштиту конкуренције
 • ОДЛУКА о избору чланова Савета Комисије за заштиту конкуренције
 • ОДЛУКА о избору члана Комисије за хартије од вредности
 • ОДЛУКА о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке унапређењу иновационих капацитета на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за 2019. годину
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2019. години
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња аутопута Београд (Борча) — Зрењанин и Зрењанин — Нови Сад”
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Напуљу, Република Италија
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11176/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11178/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈВП „Србијаводе” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Коридори Србије” друштво са ограниченом одговорношћу Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у парском гоу, у Нишу 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у џет ски-ју, у Београду 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11163/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11165/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11166/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11170/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о максималним концентрацијама одређених контаминената у храни
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и o условима и начину издавања свечане форме лиценце
 • ПРАВИЛНИК о врсти, висини и условима гаранције путовања, висини депозита у зависности од категорије лиценце, начину активирања, намени средстава, као и о другим условима које мора да испуни организатор путовања
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и евиденцију
 • ПРАВИЛНИК о Јединственом информационом систему просвете
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
 • ОДЛУКА о додели средстава из буџета јединицама локалне самоуправе и градским општинама намењена за успостављање јединственог управног места
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 597-1/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 597-2/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 597-3/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 597-4/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 597-5/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 597-6/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 597-7/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 597-8/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 597-9/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 597-10/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 597-11/19
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02204/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02205/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02206/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02207/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02208/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-2209/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02210/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02211/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02212/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02213/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02214/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02215/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02216/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02217/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02218/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02219/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02220/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02221/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02222/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02223/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02224/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02225/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02226/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02227/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02228/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02229/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02230/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02231/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02232/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02233/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02234/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02235/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02236/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02237/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02239/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02240/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02241/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02242/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02243/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02244/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02245/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02246/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02247/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02248/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02249/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02250/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02251/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02252/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02253/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02254/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02255/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02256/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02257/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02258/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02259/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02260/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02261/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02262/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02263/2019-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-02264/2019-01
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2019. године
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе „Тупижничка леденица”
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе „Пећински систем Самар”
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период од 2019. до 2029. године
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Шид
ОГЛАСИ

Поделите: