Објављен „Службени гласник РС“ број 8 од 3.2.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво
 • УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2017. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • ИСПРАВКА Уредбе о изменама и допунама Уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 8 од 3.2.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Казахстан
Влада
 • УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2017. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2017. години
 • УРЕДБA о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана
 • УРЕДБА о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника
 • УРЕДБА о стручном оспособљавању приправника и полагању стручног испита у Министарству унутрашњих послова
 • УРЕДБА о Националном програму за очување и унапређење здравља старих
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2017”
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „ЕВРОПСКО АТЛЕТСКО ПРВЕНСТВО У ДВОРАНИ 2017”
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса
 • СТРАТЕГИЈА мера и активности за повећање квалитета услуга у области геопросторних података и уписа права на непокретностима у званичној државној евиденцији — реформски пут Републичког геодетског завода до 2020. године
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” Сремска Каменица са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Државне лутрије Србије д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о утврђивању Историјског језгра Београда у Београду за просторно културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење препорука из „Беле књиге” Савета страних инвеститора
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за разматрање питања нормализације ваздушног саобраћаја на Балкану
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за доделу подстицаја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Високог службеничког савета
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Високог службеничког савета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Природњачког музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Природњачког музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Диселдорфу, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Диселдорфу, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Монтреалу, Канада
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања за 2017. годину Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд у EPS Trgovanje d.o.o. Љубљана, Република Словенија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад, са стањем на дан 31. децембар 2015. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Улма, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Аустрије у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о допуни Решења о утврђивању листе означених лица
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-443/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-448/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-451/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-586/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-704/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-710/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-711/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-712/2017
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
 • ИСПРАВКА Уредбе о изменама и допунама Уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину и времену вршења дознаке, додељивању, облику и садржини дозначног жига и жига за шумску кривицу, обрасцу дозначне књиге, односно књиге шумске кривице, као и о условима и начину сече у шумама
 • СПИСАК уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2017. годину
 • ТАРИФА о измени Тарифе за остваривање права на посебну накнаду
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Велетабак” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Велетабак” д.о.о. Нови Сад
 • ДОПУНА ОПШТИХ УСЛОВА превоза у међумесном друмском превозу путника
ОГЛАСИ

Поделите: