Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 8 od 3.2.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo
 • UREDBA o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • ISPRAVKA Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 8 od 3.2.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Kazahstan
Vlada
 • UREDBA o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • UREDBA o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2017. godini
 • UREDBA o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana
 • UREDBA o merilima za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika
 • UREDBA o stručnom osposobljavanju pripravnika i polaganju stručnog ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • UREDBA o Nacionalnom programu za očuvanje i unapređenje zdravlja starih
 • UREDBA o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2017”
 • UREDBA o izdavanju doplatne poštanske marke „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017”
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina
 • UREDBA o izmenama Uredbe o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa
 • STRATEGIJA mera i aktivnosti za povećanje kvaliteta usluga u oblasti geoprostornih podataka i upisa prava na nepokretnostima u zvaničnoj državnoj evidenciji — reformski put Republičkog geodetskog zavoda do 2020. godine
 • ODLUKA o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” Sremska Kamenica sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Državne lutrije Srbije d.o.o. Beograd
 • ODLUKA o utvrđivanju Istorijskog jezgra Beograda u Beogradu za prostorno kulturno-istorijsku celinu
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje preporuka iz „Bele knjige” Saveta stranih investitora
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za razmatranje pitanja normalizacije vazdušnog saobraćaja na Balkanu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za dodelu podsticaja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o imenovanju člana Visokog službeničkog saveta
 • REŠENJE o imenovanju člana Visokog službeničkog saveta
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Narodnog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Prirodnjačkog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Prirodnjačkog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Diseldorfu, Savezna Republika Nemačka
 • REŠENJE o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Diseldorfu, Savezna Republika Nemačka
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Montrealu, Kanada
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2017. godinu Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd u EPS Trgovanje d.o.o. Ljubljana, Republika Slovenija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Srbijagas”, Novi Sad, sa stanjem na dan 31. decembar 2015. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Novog Sada, Republika Srbija i grada Ulma, Savezna Republika Nemačka
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Austrije u Republici Srbiji
 • REŠENJE o dopuni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-443/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-448/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-451/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-586/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-704/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-710/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-711/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-712/2017
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
 • ISPRAVKA Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu i vremenu vršenja doznake, dodeljivanju, obliku i sadržini doznačnog žiga i žiga za šumsku krivicu, obrascu doznačne knjige, odnosno knjige šumske krivice, kao i o uslovima i načinu seče u šumama
 • SPISAK upisanih, odnosno brisanih javnih skladišta iz Registra javnih skladišta
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu
 • TARIFA o izmeni Tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
 • DOPUNA OPŠTIH USLOVA prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika
OGLASI

Podelite: