Објављен „Службени гласник РС“ број 76 од 9.8.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 76 од 9.8.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора — сталног представника Републике Србије — шефа Сталне мисије Републике Србије при Савету Европе у Стразбуру
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора — сталног представника Републике Србије — шефа Сталне мисије Републике Србије при Савету Европе у Стразбуру
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске
Влада
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног испита
 • ОДЛУКА о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
 • ОДЛУКА о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница Београд Центар — Стара Пазова
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене експлоатације минералних сировина на локалитету рудника „Чукару Пеки” у општини Бор
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6365/2017
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6367/2017
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6546/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о расподели вишка прихода Агенције за привредне регистре по завршном рачуну за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — Мост”, Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за пословну 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Пољопривредне стручне службе Ибар” д.о.о. Краљево, за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име огранка страног привредног друштва садржи назив „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7295/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7297/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7446/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7316/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7318/2017
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о утврђивању листе означених лица
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о сервису за управљање бродским саобраћајем (VTS)
 • ПРАВИЛНИК о условима и нормативима за планирање и пројектовање стамбених зграда и станова у програмима стамбене подршке
 • ПРАВИЛНИК о начину праћења зооноза и узрочника зооноза
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о кућном реду Посебног одељења за издржавање казне затвора за кривична дела организованог криминала
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-293/2016
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-70/2017
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ОДЛУКА Савета Агенције за енергетику Републике Србије број 312-3/2016-С-I
ОГЛАСИ

Поделите: