Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 76 od 9.8.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 76 od 9.8.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora — stalnog predstavnika Republike Srbije — šefa Stalne misije Republike Srbije pri Savetu Evrope u Strazburu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora — stalnog predstavnika Republike Srbije — šefa Stalne misije Republike Srbije pri Savetu Evrope u Strazburu
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske
Vlada
 • UREDBA o dopuni Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita
 • ODLUKA o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine
 • ODLUKA o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007–2013. godine
 • ODLUKA o osnivanju Koordinacionog tela za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar — Stara Pazova
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene eksploatacije mineralnih sirovina na lokalitetu rudnika „Čukaru Peki” u opštini Bor
 • ODLUKA o izmeni Odluke o utvrđivanju cene skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladištima u javnoj svojini
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-6365/2017
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-6367/2017
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-6546/2017
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o finansijskom poslovanju Agencije za privredne registre za 2016. godinu
 • REŠENJE o raspodeli viška prihoda Agencije za privredne registre po završnom računu za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža — Most”, Beograd za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Državne lutrije Srbije” d.o.o. Beograd za poslovnu 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Poljoprivredne stručne službe Ibar” d.o.o. Kraljevo, za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime ogranka stranog privrednog društva sadrži naziv „Serbia”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7295/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7297/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7446/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7316/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7318/2017
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o servisu za upravljanje brodskim saobraćajem (VTS)
 • PRAVILNIK o uslovima i normativima za planiranje i projektovanje stambenih zgrada i stanova u programima stambene podrške
 • PRAVILNIK o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o kućnom redu Posebnog odeljenja za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-293/2016
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-70/2017
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • ODLUKA Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije broj 312-3/2016-S-I
OGLASI

Podelite: