Објављен „Службени гласник РС“ број 75 од 7.9.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 75 од 7.9.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подстицања равномерног регионалног развоја у 2016. години
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за припрему полазних основа за израду стратегије развоја система здравственог осигурања у Републици Србији
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за реализацију пројекта изградње високог објекта у блоку између улица Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске у Београду
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7798/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8126/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7696/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7733/2016
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о шумском реду
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку давања стручне оцене и стручног мишљења о квалитету рукописа уџбеника, приручника и наставног материјала, додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о начину и поступку избора лица на листу оцењивача, програму обуке за оцењиваче, етичком кодексу лица која учествују у поступку одобравања уџбеника и поступку именовања чланова Комисије за оцену рукописа уџбеника
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-1/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-2/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-3/16
 • РЕШЕЊЕ разврставању у цигарилосе и уписује у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 538-4/16
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванске прерађевине Elmag International д.о.о.
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Лепеница Баточина”, Баточина
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Лепеница Баточина”, Баточина
ОГЛАСИ

Поделите: