Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 75 od 7.9.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 75 od 7.9.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za pripremu polaznih osnova za izradu strategije razvoja sistema zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji
 • ODLUKA o osnivanju Koordinacionog tela za realizaciju projekta izgradnje visokog objekta u bloku između ulica Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske u Beogradu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7798/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8126/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7696/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7733/2016
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o šumskom redu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači
 • PRAVILNIK o načinu i postupku davanja stručne ocene i stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa udžbenika, priručnika i nastavnog materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku izbora lica na listu ocenjivača, programu obuke za ocenjivače, etičkom kodeksu lica koja učestvuju u postupku odobravanja udžbenika i postupku imenovanja članova Komisije za ocenu rukopisa udžbenika
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 538-1/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 538-2/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 538-3/16
 • REŠENJE razvrstavanju u cigarilose i upisuje u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 538-4/16
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanske prerađevine Elmag International d.o.o.
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Lepenica Batočina”, Batočina
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Lepenica Batočina”, Batočina
OGLASI

Podelite: