Објављен „Службени гласник РС“ број 69 од 14.9.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2019. године (детаљније читајте овде)
  • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
  • ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2018. године
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима отварања и начину вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената (пречишћен текст прописа погледајте овде)
  • ОДЛУКА o измени и допунама Одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 69 од 14.9.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о техничким и другим захтевима за згуру, као грађевински производ намењен за употребу у изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању насипа, засипа и постељица инфраструктурних објеката јавне намене
 • ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2019. године
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за унапређење и развој Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • ОДЛУКА о образовању Тима за јединствено спровођење активности сузбијања комараца
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за склоништа
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за склоништа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” у Великој Плани
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” у Великој Плани
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за азил
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за азил
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и заменика секретара Преговарачке групе за кретање радника Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и заменика секретара Преговарачке групе за кретање радника Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома ученика средње ПТТ школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8461/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8460/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-8566/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8675/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8672/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8677/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Службени гласник” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о смањењу основног капитала ЈВП „Србијаводе”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7817/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8700/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8519/2018-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8520/2018-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8521/2018-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8523/2018-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8525/2018-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8527/2018-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8560/2018-1
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину спровођења принудног удаљења странца из Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о издавању нискотиражних уџбеника
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2018. години
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-480/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-493/2018-09
Правосуђе
 • ПОСЛОВНИК о раду Етичког одбора Високог савета судства
 • ОДЛУКА о измени Пословника о раду Високог савета судства
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима отварања и начину вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената
 • ОДЛУКА o измени и допунама Одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна
 • ОДЛУКА о садржини, роковима и начину достављања података о међубанкарским накнадама
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о летачком особљу
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0152/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0198/17-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2018. године
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Радник”, Сивац
ОГЛАСИ

Поделите: