Објављен „Службени гласник РС“ број 58 од 22.6.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката
 • ПРАВИЛНИК о безбедности машина
 • ПРАВИЛНИК о контроли система за грејање и о ближим условима које морају да испуњавају овлашћена правна лица за контролу система за грејање
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 58 од 22.6.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Влада
 • ОДЛУКА o оснивању Буџетског фонда за потребе Система специјалних веза
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Института за стратегијска истраживања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на програм пословања „Железнице Србије” a.д. за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5735/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5736/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5737/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5738/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5739/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5740/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5480/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5481/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5482/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса,05 број 465-5483/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5486/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5487/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5488/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5489/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5490/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5491/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5671/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о безбедности машина
 • ПРАВИЛНИК о контроли система за грејање и о ближим условима које морају да испуњавају овлашћена правна лица за контролу система за грејање
 • ПРАВИЛНИК о испиту за јавног извршитеља
 • ПРАВИЛНИК о Обрасцу легитимације јавног извршитеља и заменика јавног извршитеља, издавању и уништавању легитимације и евиденцији о издатим легитимацијама
 • ПРАВИЛНИК о поступку јавног конкурса за именовање јавних извршитеља, саставу конкурсне комисије и начину њеног рада
 • ПРАВИЛНИК о облику, изгледу и величини штамбиља јавног извршитеља
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о дисциплинском поступку против јавних извршитеља
 • ПРАВИЛНИК о условима у погледу гајења и промета аутохтоних раса домаћих животиња,као и садржини и начину вођења Регистра одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката
 • ЛИСТА супстанци кандидата за Листу супстанци које изазивају забринутост
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-250/2015
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Агенције за лиценцирање стечајних управника
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о Сталној арбитражи при Привредној комори Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Арбитражних правила Комисије Уједињених нација за међународно трговинско право (УНЦИТРАЛ) пред Спољнотрговинском арбитражом при Привредној комори Србије
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина – резаног дувана, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина – цигарета, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: