Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 58 od 22.6.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata
 • PRAVILNIK o bezbednosti mašina
 • PRAVILNIK o kontroli sistema za grejanje i o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju ovlašćena pravna lica za kontrolu sistema za grejanje
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 58 od 22.6.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
Vlada
 • ODLUKA o osnivanju Budžetskog fonda za potrebe Sistema specijalnih veza
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Instituta za strategijska istraživanja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na program poslovanja „Železnice Srbije” a.d. za 2016. godinu
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5735/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5736/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5737/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5738/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5739/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-5740/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5480/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5481/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5482/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa,05 broj 465-5483/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5486/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5487/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5488/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5489/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5490/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5491/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5671/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o bezbednosti mašina
 • PRAVILNIK o kontroli sistema za grejanje i o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju ovlašćena pravna lica za kontrolu sistema za grejanje
 • PRAVILNIK o ispitu za javnog izvršitelja
 • PRAVILNIK o Obrascu legitimacije javnog izvršitelja i zamenika javnog izvršitelja, izdavanju i uništavanju legitimacije i evidenciji o izdatim legitimacijama
 • PRAVILNIK o postupku javnog konkursa za imenovanje javnih izvršitelja, sastavu konkursne komisije i načinu njenog rada
 • PRAVILNIK o obliku, izgledu i veličini štambilja javnog izvršitelja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o disciplinskom postupku protiv javnih izvršitelja
 • PRAVILNIK o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja,kao i sadržini i načinu vođenja Registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata
 • LISTA supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-250/2015
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Statuta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o Stalnoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Arbitražnih pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) pred Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina – rezanog duvana, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina – cigareta, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: