Објављен „Службени гласник РС“ број 58 од 16.8.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2019. године
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 58 од 16.8.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сејшели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сејшели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Адис Абеби
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Анголи
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Боцвани, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Боцвани, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Демократској Републици Конго
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2020. годину
 • ПРАВИЛНИК о условима које правно лице мора да испуњава за обављање послова мониторинга земљишта, као и документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мониторинг земљишта
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења Катастра контаминираних локација, врсти, садржини, обрасцима, начину и роковима достављања података
 • ПРАВИЛНИК о истраживању несрећа и незгода у железничком саобраћају
 • ПРАВИЛНИК о садржини и форми извештаја о реализацији програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре
 • ПРАВИЛНИК о условима и захтевима за жичаре за транспорт лица
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
 • НАРЕДБА о изменама и допунама Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum africana) у Републику Србију
 • ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица — Београд (Батајница) на животну средину
 • ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш — граница Бугарске на животну средину
 • ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана Националног парка „Копаоник’” на животну средину
 • РЕШЕЊЕ o одобравању отварања путног прелаза са ограниченим роком функционисања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 432-1/19
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 432-2/19
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 483-1/19
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 483-2/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 34630/11, Зајкесковић против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 18353/12, Милосављевић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА Развојне агенције Србије
 • ПРАВИЛНИК о реду вожње
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0248/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0367/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0041/2018-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0371/2018-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0343/2017-08
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2019. године
ОГЛАСИ

Поделите: