Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 58 od 16.8.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za jul 2019. godine
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 58 od 16.8.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Sejšeli, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Adis Abebi
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Sejšeli, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Adis Abebi
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Angoli
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Bocvani, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Bocvani, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Demokratskoj Republici Kongo
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2020. godinu
 • PRAVILNIK o uslovima koje pravno lice mora da ispunjava za obavljanje poslova monitoringa zemljišta, kao i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja Katastra kontaminiranih lokacija, vrsti, sadržini, obrascima, načinu i rokovima dostavljanja podataka
 • PRAVILNIK o istraživanju nesreća i nezgoda u železničkom saobraćaju
 • PRAVILNIK o sadržini i formi izveštaja o realizaciji programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja železničke infrastrukture
 • PRAVILNIK o uslovima i zahtevima za žičare za transport lica
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
 • NAREDBA o izmenama i dopunama Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju
 • ODLUKA o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 Subotica — Beograd (Batajnica) na životnu sredinu
 • ODLUKA o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš — granica Bugarske na životnu sredinu
 • ODLUKA o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka „Kopaonik’” na životnu sredinu
 • REŠENJE o odobravanju otvaranja putnog prelaza sa ograničenim rokom funkcionisanja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 432-1/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 432-2/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 483-1/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 483-2/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 34630/11, Zajkesković protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 18353/12, Milosavljević protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • IZMENE I DOPUNE STATUTA Razvojne agencije Srbije
 • PRAVILNIK o redu vožnje
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0248/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0367/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0041/2018-08
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0371/2018-08
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0343/2017-08
 • INDEKSI potrošačkih cena za jul 2019. godine
OGLASI

Podelite: