Објављен „Службени гласник РС“ број 56 од 15.6.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2016. године
 • УРЕДБА о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацију која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа
 • УРЕДБА o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије
 • УРЕДБА о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 56 од 15.6.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацију која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа
 • УРЕДБА о условима, начину и поступку располагања грађевинским земљиштем у јавној својини Републике Србије
 • УРЕДБА o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије
 • УРЕДБА о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије
 • УРЕДБА о предузимању мера које се односе на спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести нодуларни дерматитис, као и начин, услови за увоз и примену вакцине за заразну болест нодуларни дерматитис — Dermatitis nodosa — Lumpy Skin Disease
 • УРЕДБА o уговору о откупу електричне енергије
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд са Законом о јавним предузећима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора — координатора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за борбу против дрога
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршиоца дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Скијалишта Србије” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Ски центар Брезовица”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Србија воз” а.д. за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм радова за коришћење средстава од доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име друштва садржи назив „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Шабац” у Шапцу
 • РЕШЕЊЕ o давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Смедерево” у Смедереву
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5321/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5323/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5325/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5328/2016
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о облику и садржини уверења и легитимације туристичког водича и туристичког пратиоца, као и o начину и условима издавања и роковима важења
 • СПИСАК овлашћених правних лица која обављају послове пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. године на животну средину
 • СУДСКИ ПОСЛОВНИК o изменама и допунама Судског пословника
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2016. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о оснивању установе
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „7. октобар”, Нови Кнежевац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снадбевање, Беогас a.д. Београд
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, Беогас a.д. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању заменика члана Изборне комисије општине Параћин у сталном саставу
ОГЛАСИ

Поделите: