Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 56 od 15.6.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za maj 2016. godine
 • UREDBA o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa
 • UREDBA o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije
 • UREDBA o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 56 od 15.6.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa
 • UREDBA o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije
 • UREDBA o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije
 • UREDBA o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije
 • UREDBA o preduzimanju mera koje se odnose na sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti nodularni dermatitis, kao i način, uslovi za uvoz i primenu vakcine za zaraznu bolest nodularni dermatitis — Dermatitis nodosa — Lumpy Skin Disease
 • UREDBA o ugovoru o otkupu električne energije
 • ODLUKA o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora — koordinatora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za borbu protiv droga
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” u Društvo sa ograničenom odgovornošću „Ski centar Brezovica”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Srbija voz” a.d. za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program radova za korišćenje sredstava od doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime društva sadrži naziv „Serbia”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Šabac” u Šapcu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Smederevo” u Smederevu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5321/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5323/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5325/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5328/2016
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
Ministarstva
 • PRAVILNIK o obliku i sadržini uverenja i legitimacije turističkog vodiča i turističkog pratioca, kao i o načinu i uslovima izdavanja i rokovima važenja
 • SPISAK ovlašćenih pravnih lica koja obavljaju poslove projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine za period od 2017. do 2023. godine na životnu sredinu
 • SUDSKI POSLOVNIK o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika
Drugi državni organi i državne organizacije
 • INDEKSI potrošačkih cena za maj 2016. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o osnivanju ustanove
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „7. oktobar”, Novi Kneževac
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snadbevanje, Beogas a.d. Beograd
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, Beogas a.d. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju zamenika člana Izborne komisije opštine Paraćin u stalnom sastavu
OGLASI

Podelite: