Објављен „Службени гласник РС“ број 51 од 21.5.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 51 од 21.5.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору члана Савета Регулаторног тела за електронске медије
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку пријема цивилних лица на службу у Војсци Србије
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о основима и мерилима за утврђивање месечне накнаде за учешће у мултинационалној операцији и других новчаних примања припадника Војске Србије и других снага одбране за време учешћа у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије
 • ОДЛУКА о утврђивању Крунског венца у Београду за просторно културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о утврђивању Светосавског платоа у Београду за просторно културно-историјску целину
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије у иностранству
 • ОДЛУКА o оснивању Високе школе струковних студија Ваздухопловна академија
 • ОДЛУКА о образовању Кooрдинaциoнoг тeлa зa праћење реализације имплементације Централног информационог система за обрачун зарада у јавном сектору
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању Координационе комисије
 • ОДЛУКА о образовању Савета за особе са инвалидитетом
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Међуресорне радне групе за уређење и развој Овчарско-кабларске клисуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за упоредно право у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Архива Србије – Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Архива Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Архива Србије – Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Архива Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије техничких струковних студија Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра Приштина
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра Приштина, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра Косовска Митровица, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Косовска Митровица, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Апотекарске установе Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Апотекарске установе Косовска Митровица, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Гњилане
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Гњилане, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Здравственог центра Пећ
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Пећ, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Штрпце
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Штрпце, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног и председника и члана Надзорног одбора Завода за јавно здравље Приштина са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог управног одбора Завода за јавно здравље Косовска Митровица, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог надзорног одбора Завода за јавно здравље Косовска Митровица, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Клиничко-болничког центра Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Националне службе за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Националне службе за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова, вршилаца дужности чланова и заменика чланова Управног и Надзорног одбора Фонда солидарности
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова и заменика чланова Управног и Надзорног одбора Фонда солидарности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Координационог тела за имплементацију Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело Брдо
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке „КРОВ 2021”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини цена услуга које пружа Јавно предузеће за склоништа
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4718/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-4739/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4740/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4741/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4748/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-4749/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2021. годину
 • ПРАВИЛНИК о полагању стручног испита за обављање послова периодичног прегледа уређаја за примену средстава за заштиту биља
 • ПРАВИЛНИК о начину обављања периодичног прегледа уређаја за примену средстава за заштиту биља и временском периоду у коме се обавља, као и начину евидентирања извршеног периодичног прегледа уређаја за примену средстава за заштиту биља, обрасцу потврде о функционалности уређаја за примену, начину обележавања и обрасцу ознаке за обележавање уређаја за примену, као и уређајима за примену који су у употреби, за које се периодични преглед не обавља
 • ПРАВИЛНИК о квалитету за производе рибарства, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-7/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-8/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-9/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-10/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-11/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-12/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-13/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-14/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-15/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-16/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-17/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-18/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-19/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 323-20/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 226-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 226-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 226-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 226-7/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 226-8/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 226-9/21
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-247/2018
Правосуђе
 • ОДЛУКА о именовању председника Дисциплинске комисије Високог савета судства
 • ОДЛУКА о именовању Дисциплинског тужиоца Високог савета судства
 • ОДЛУКА о именовању заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за издавање електронског новца
 • РЕШЕЊЕ о допуни дозволе за пружање платних услуга
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0386/19-11
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: