Уредба о утврђивању Програма подршке раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2

„Службени гласник РС“, број 51/2021

 

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм подршке раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Висину средстава којa могу да остваре привредни субјекти по основу ове уредбе утврдиће Влада, посебним актом.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАДУ НОЋНИХ БАРОВА И НОЋНИХ КЛУБОВА ЗБОГ ПОТЕШКОЋА У ПОСЛОВАЊУ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CоV-2

I. ПРЕДМЕТ

Програмом подршке раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Програм), утврђује се начин остваривања права на субвенције за подршку раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

II. ЦИЉ ПРОГРАМА

Основни циљ Програма је очување рада ноћних барова и ноћних клубова.

III. НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Средства субвенција, која ће бити утврђена посебним актом Владе (у даљем тексту: средства), додељују се бесповратно.

Исплату средстава привредним субјектима вршиће министарство надлежно за послове туризма (у даљем тексту: Министарство).

Одобрена средства уплаћиваће се корисницима на посебне наменске динарске рачуне отворене код Министарства финансија – Управe за трезoр (у даљем тексту: Управа за трезор).

Министарство ће извршити пренос средстава на посебан наменски рачун за подршку раду ноћним баровима и ноћним клубовима отворен код Управе за трезор, са ког ће се извршити пренос средстава корисницима субвенције, на посебне наменске динарске рачуне отворене код Управе за трезор. Корисници отвaрају посебни наменски динарски рачун за наведену намену.

Након отварања посебних наменских динарских рачуна, Управа за трезор доставиће Министарству Списак привредних субјеката из одељка 3. Захтев за утврђивање права за помоћ став 5. ове главе, допуњен бројевима тих рачуна.

1. Право на коришћење средстава

Право на коришћење средстава имају привредни субјекти у приватном сектору који испуњавају опште и посебне услове за доделу средстава у складу са Програмом, под условом да нису обухваћени Правилником о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РСˮ, број 160/20 – у даљем тексту: привредни субјекти), и то:

– резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица;

– резидентни предузетници у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

2. Услови за доделу средстава

Право на средства могу да остваре привредни субјекти који на дан објављивања ове уредбе испуњавају следеће oпште услове:

1) да су у Агенцији за привредне регистре, као претежну делатност, регистровали:

− 5610 – делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, или

− 5630 – услуге припремања и услуживања пића;

2) да им Министарство финансија – Пореска управа (у даљем тексту: Пореска управа) није привремено одузела ПИБ на основу члана 26. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РСˮ, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 и 144/20);

3) да су евидентирани као обвезници пореза на додату вредност, са датумом евидентирања у систем пореза на додату вредност не каснијим од 1. априла 2019. године, као и да у периоду од 1. априла 2019. године до дана ступања на снагу ове уредбе нису брисани из евиденције обвезника пореза на додату вредност;

4) да над њима није покренут поступак стечаја или ликвидације.

Право на средства могу да остваре привредни субјекти који испуњавају следеће посебне услове:

1) да нису добили помоћ по другом основу секторске помоћи, и то као подршку раду хотелске индустрије;

2) да немају дуговања по свим јавним приходима које администрира Пореска управа, закључно са 29. фебруаром 2020. године;

3) да су, у најмање једном објекту врсте ноћни бар или ноћни клуб, у периоду од 1. априла 2019. до 31. марта 2020. године, радили у радном времену које започиње не пре 17 часова и које се завршава не пре 02 часа после поноћи, најмање два дана у недељи, као и да су евидентирали сваки појединачно остварен промет преко фискалне касе;

4) да су у периоду од 1. априла 2020. до 31. марта 2021. године у односу на референтни период од 1. априла 2019. до 31. марта 2020. године имали пад промета на који се плаћа порез на додату вредност, од најмање 70%, а што се утврђује на основу података из пријава пореза на додату вредност за одговарајући период;

5) да им у периоду од 1. априла 2019. године до дана ступања на снагу ове уредбе није изречена мера привремене забране обављања делатности у току пореске контроле, на основу члана 131. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Изузетно од става 2. тачка 2) овог одељка, право на бесповратна средства по основу ове уредбе могу да остваре привредни субјекти чија дуговања по основу јавних прихода које администрира Пореска управа не прелазе износ од 10.000,00 динара, на дан 29. фебруара 2020. године.

Привредни субјект губи право на коришћење средстава уколико од дана доделе средстава до 30. јуна 2022. године:

1) престане да обавља делатност из става 1. тачка 1) овог одељка, у врсти угоститељског објекта ноћни бар или ноћни клуб;

2) оствари мањи промет од 30% промета, на који се плаћа порез на додату вредност, у периоду од 1. јула 2021. године до 30. јуна 2022. године, у односу на период од 1. априла 2019. године до 31. марта 2020. године.

Проверу да ли је привредни субјект изгубио право на коришћење средстава у вези са ставом 2. тачка 1) и ставом 4. овог одељка вршиће Министарство.

Привредни субјекти су дужни да Министарству квартално, од дана исплате средстава, до петог у месецу за претходни квартал достављају доказ у вези са ставом 4. тачка 2) овог одељка.

Изузетно од става 4. тачка 2) овог одељка, привредни субјекти неће изгубити право на додељена средстава, ако су актом Владе или наредбом министра, односно актом јединице локалне самоуправе ограничени у обављању делатности у периоду између 02 часа и 05 часова после поноћи, у укупном трајању не мање од 120 дана.

Привредни субјект који изгуби право на коришћење средстава је дужан да, најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева Министарства, изврши повраћај додељених средстава са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, почев од дана када су му средства исплаћена до дана када врши повраћај.

Повраћај средстава привредни субјект ће извршити на посебан наменски динарски подрачун Министарства, отворен код Управе за трезор.

3. Захтев за утврђивање права за помоћ

Јавни позив за подношење захтева за утврђивање права за помоћ (у даљем тексту: захтев) за коришћење средстава биће објављен на званичној интернет страници Министарства www.mtt.gov.rs.

Рок за подношење захтева је 15 дана од дана објаве Јавног позива.

Привредни субјекти ће Јавним позивом бити обавештени о документацији потребној за проверу испуњености услова из одељка 2. Услови за доделу средстава ове главе, критеријумима, начину подношења захтева и др.

Захтев са потребном документацијом се доставља Пореској управи ради провере испуњености услова из одељка 2. Услови за доделу средстава став 1, став 2. тач. 2)–5) и став 3. ове главе, преко портала еПорези, у делу „Изјава о заинтересованости за помоћˮ.

Пореска управа ће, након спроведеног поступка провере за сваког привредног субјекта, сачинити Списак привредних субјеката који испуњавају услове из одељка 2. Услови за доделу средстава ст. 1–3. ове главе и доставити га Министарству и Управи за трезор.

Списак из става 5. овог одељка ће садржати све релевантне податке о привредним субјектима који су остварили право на помоћ.

Списак из става 5. овог одељка се објављује на интернет страници Министарства.

4. Исплата средстава

Исплата средстава извршиће се на посебне наменске динарске рачуне привредних субјеката наведених у списку из одељка 3. Захтев за утврђивање права за помоћ став 5. ове главе.

Привредни субјекти са списка из одељка 3. Захтев за утврђивање права за помоћ став 5. ове главе биће обавештени о отварању наменских динарских рачуна достављањем обавештења у електронско пореско сандуче на порталу еПорези.

Привредни субјекти исплаћена средства могу искористити до истека периода од три месеца након исплате средстава, након чега ће неискоришћена средства бити пренета у буџет Републике Србије.

Министарство је дужно да води евиденцију о додељеној државној помоћи по основу Програма и да извештај о додељеној државној помоћи достави Комисији за контролу државне помоћи.

За вођење посебног наменског динарског подрачуна за исплату, као и за извршење платних трансакција и пружање других услуга у вези с тим подрачунима, Управа за трезор не наплаћује накнаду, ни друге трошкове. Народна банка Србије не наплаћује Управи за трезор накнаде, ни друге трошкове за извршење платних трансакција у вези с тим рачунима у платним системима чији је оператор.

Поделите: