Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 51 od 21.5.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 51 od 21.5.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku prijema civilnih lica na službu u Vojsci Srbije
 • UREDBA o izmenama Uredbe o osnovima i merilima za utvrđivanje mesečne naknade za učešće u multinacionalnoj operaciji i drugih novčanih primanja pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane za vreme učešća u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • ODLUKA o utvrđivanju Krunskog venca u Beogradu za prostorno kulturno-istorijsku celinu
 • ODLUKA o utvrđivanju Svetosavskog platoa u Beogradu za prostorno kulturno-istorijsku celinu
 • ODLUKA o dopuni Odluke o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu
 • ODLUKA o osnivanju Visoke škole strukovnih studija Vazduhoplovna akademija
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za praćenje realizacije implementacije Centralnog informacionog sistema za obračun zarada u javnom sektoru
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Koordinacione komisije
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za osobe sa invaliditetom
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Međuresorne radne grupe za uređenje i razvoj Ovčarsko-kablarske klisure
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” sa p.o. Beograd
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” sa p.o. Beograd
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Arhiva Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Arhiva Srbije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Arhiva Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Arhiva Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja primenjene umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja primenjene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Univerziteta umetnosti u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Univerziteta umetnosti u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra Priština
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra Priština, u osnivanju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, u osnivanju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica, u osnivanju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apotekarske ustanove Kosovska Mitrovica
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apotekarske ustanove Kosovska Mitrovica, u osnivanju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Gnjilane
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Gnjilane, u osnivanju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Peć
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Peć, u osnivanju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Štrpce
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Štrpce, u osnivanju
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog i predsednika i člana Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Privremenog upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica, u osnivanju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Privremenog nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica, u osnivanju
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje
 • REŠENJE o razrešenju članova, vršilaca dužnosti članova i zamenika članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda solidarnosti
 • REŠENJE o imenovanju članova i zamenika članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda solidarnosti
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Koordinacionog tela za implementaciju Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta Belo Brdo
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rasporeda i korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke „KROV 2021”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini cena usluga koje pruža Javno preduzeće za skloništa
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4718/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4739/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4740/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4741/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4748/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4749/2021
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2021. godinu
 • PRAVILNIK o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova periodičnog pregleda uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja
 • PRAVILNIK o načinu obavljanja periodičnog pregleda uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i vremenskom periodu u kome se obavlja, kao i načinu evidentiranja izvršenog periodičnog pregleda uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja, obrascu potvrde o funkcionalnosti uređaja za primenu, načinu obeležavanja i obrascu oznake za obeležavanje uređaja za primenu, kao i uređajima za primenu koji su u upotrebi, za koje se periodični pregled ne obavlja
 • PRAVILNIK o kvalitetu za proizvode ribarstva, školjkaše, morske ježeve, morske krastavce, žabe, kornjače, puževe i njihove proizvode
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
 • PRAVILNIK o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-1/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-3/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-4/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-5/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-6/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-7/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-8/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-9/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-10/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-11/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-12/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-13/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-14/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-15/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-16/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-17/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-18/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-19/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 323-20/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 226-4/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 226-5/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 226-6/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 226-7/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 226-8/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 226-9/21
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-247/2018
Pravosuđe
 • ODLUKA o imenovanju predsednika Disciplinske komisije Visokog saveta sudstva
 • ODLUKA o imenovanju Disciplinskog tužioca Visokog saveta sudstva
 • ODLUKA o imenovanju zamenika Disciplinskog tužioca Visokog saveta sudstva
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o davanju dozvole za izdavanje elektronskog novca
 • REŠENJE o dopuni dozvole za pružanje platnih usluga
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o Završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0386/19-11
 • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Borolini exclusive d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: