Објављен „Службени гласник РС“ број 50 од 29.6.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима
 • ЗАКОН о измени и допуни Закона о запошљавању странаца
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова
 • ПРАВИЛНИК о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 50 од 29.6.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о ратним меморијалима
 • ЗАКОН о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима
 • ЗАКОН о измени и допуни Закона о запошљавању странаца
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије
Влада
 • УРЕДБА о начину достављања докумената у поступку уписа у катастар и начину издавања извода из катастра електронским путем
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”
 • ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Власина”
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница
 • ОДЛУКА о утврђивању Српске школе у Батајници за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању дворца Нојхаузен у Српској Црњи за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Зграде са сликарским атељеима и галеријом Салона Музеја савремене уметности у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању Дома Савеза набављачких задруга државних службеника у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Клинике за стоматологију Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клинике за стоматологију Ниш
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине мешовите комисије о националним мањинама
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6162/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6194/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6217/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5997/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6002/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6003/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6004/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-6180/2018
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника
 • ПРАВИЛНИК о изгледу обрасца о одбијању уласка у Републику Србију, о изгледу обрасца о одобрењу уласка у Републику Србију и начину уноса податка о одбијању уласка у путну исправу странца
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00697/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00699/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00705/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00708/2018-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Народне банке Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о пријављивању и евидентирању извора јонизујућих зрачења
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о границама излагања јонизујућим зрачењима и мерењима ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о оперативној дозволи за обављање јавног авио-превоза
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јул, август и септембар 2018. године
Друге организације
 • ПОСЛОВНИК о раду Одбора за надзор
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Ритови доњег Потисја”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
ОГЛАСИ

Поделите: