Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезe на имовину преко јавног бележника

„Службени гласник РС“, број 50/2018

 

Члан 1.

Овим правилником се уређује начин подношења пореске пријаве за пореске обавезе по основу пореза на имовину настале у вези са прометом непокретности, преко јавног бележника.

Члан 2.

Јавни бележници који састављају, потврђују или оверавају јавнобележничке исправе, односно доносе извршне одлуке у оквиру законом поверених јавних овлашћења, у поступку уписа у катастар непокретности и водова, дужни су да пореску пријаву за пореске обавезе по основу пореза на имовину (порез на имовину, порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права) настале у вези са прометом непокретности, попуњену и потписану од стране пореског обвезника (у даљем тексту: пореска пријава), са прилозима, укључујући и белешку из члана 4. овог правилника (у даљем тексту: прилози), преко апликације која је путем WEB сервиса повезана са апликацијом е-шалтера, доставе надлежном органу за послове уписа у катастар непокретности и водова.

Орган надлежан за послове уписа у катастар непокретности и водова, у року прописаном законом којим се уређује упис у катастар непокретности и водова, пореску пријаву са прилозима, осим Прилога – ПАП, прописаног правилником којим се уређују обрасци пореских пријава за утврђивање пореза на имовину, прослеђује Пореској управи, као и органу јединице локалне самоуправе надлежном за утврђивање, контролу и наплату пореза на имовину.

Члан 3.

Јавни бележник пореску пријаву на начин прописан у члану 2. овог правилника, доставља у облику електронског документа, и то:

1) електронског документа који је изворно настао у електронском облику, ако постоји у таквом облику, или

2) дигитализоване копије пореске пријаве издате у папирном облику, чију је истоветност оригиналу потврдио јавни бележник у вршењу својих јавних овлашћења.

Јавни бележник који је извршио дигитализацију и потврдио истоветност са оригиналом у папирном облику, у складу са ставом 1. тачка 2) овог члана, дужан је да пореску пријаву и белешку из члана 4. овог правилника у папирном облику чува у складу са законом.

Члан 4.

Кад се пријава не поднесе преко јавног бележника који је саставио, оверио или потврдио jавнобележничку исправу, односно донео извршну одлуку у вршењу законом поверених овлашћења, по основу које се врши промет непокретности, у моменту извршења те радње, јавни бележник о томе сачињава белешку у којој наводи разлоге за неподношење пријаве од стране пореског обвезника, коју доставља надлежном органу за послове уписа у катастар непокретности и водова.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу 1. јула 2018. године.

Поделите: