Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika

„Službeni glasnik RS“, broj 50/2018

 

Član 1.

Ovim pravilnikom se uređuje način podnošenja poreske prijave za poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu nastale u vezi sa prometom nepokretnosti, preko javnog beležnika.

Član 2.

Javni beležnici koji sastavljaju, potvrđuju ili overavaju javnobeležničke isprave, odnosno donose izvršne odluke u okviru zakonom poverenih javnih ovlašćenja, u postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, dužni su da poresku prijavu za poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu (porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava) nastale u vezi sa prometom nepokretnosti, popunjenu i potpisanu od strane poreskog obveznika (u daljem tekstu: poreska prijava), sa prilozima, uključujući i belešku iz člana 4. ovog pravilnika (u daljem tekstu: prilozi), preko aplikacije koja je putem WEB servisa povezana sa aplikacijom e-šaltera, dostave nadležnom organu za poslove upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Organ nadležan za poslove upisa u katastar nepokretnosti i vodova, u roku propisanom zakonom kojim se uređuje upis u katastar nepokretnosti i vodova, poresku prijavu sa prilozima, osim Priloga – PAP, propisanog pravilnikom kojim se uređuju obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, prosleđuje Poreskoj upravi, kao i organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreza na imovinu.

Član 3.

Javni beležnik poresku prijavu na način propisan u članu 2. ovog pravilnika, dostavlja u obliku elektronskog dokumenta, i to:

1) elektronskog dokumenta koji je izvorno nastao u elektronskom obliku, ako postoji u takvom obliku, ili

2) digitalizovane kopije poreske prijave izdate u papirnom obliku, čiju je istovetnost originalu potvrdio javni beležnik u vršenju svojih javnih ovlašćenja.

Javni beležnik koji je izvršio digitalizaciju i potvrdio istovetnost sa originalom u papirnom obliku, u skladu sa stavom 1. tačka 2) ovog člana, dužan je da poresku prijavu i belešku iz člana 4. ovog pravilnika u papirnom obliku čuva u skladu sa zakonom.

Član 4.

Kad se prijava ne podnese preko javnog beležnika koji je sastavio, overio ili potvrdio javnobeležničku ispravu, odnosno doneo izvršnu odluku u vršenju zakonom poverenih ovlašćenja, po osnovu koje se vrši promet nepokretnosti, u momentu izvršenja te radnje, javni beležnik o tome sačinjava belešku u kojoj navodi razloge za nepodnošenje prijave od strane poreskog obveznika, koju dostavlja nadležnom organu za poslove upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2018. godine.

Podelite: