Објављен „Службени гласник РС“ број 5 од 25.1.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тач. 1), 4) и 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (3) и тач. 4), 5) и 6), чл. 14. и 14а, члана 40а став 1. тачка 7) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС АКЦИЗЕ из члана 40а став 1. тачка 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
 • УРЕДБА о садржини и начину подношења пријаве концентрације

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 5 од 25.1.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о садржини и начину подношења пријаве концентрације
 • УРЕДБА о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања
 • ОДЛУКА о оснивању Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за родну равноправност
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Координационе комисије
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије
 • ОДЛУКА о промени назива Високе струковне школе за текстил Лесковац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зрењанину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зрењанину
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца — заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу привременог директора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Вучитрн
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Народног музеја у Београду — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Народног музеја у Београду — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за кретање роба Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за кретање роба Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Преговарачке групе за право интелектуалне својине Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Преговарачке групе за право интелектуалне својине Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за реституцију за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за приватизацију за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за реституцију за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за приватизацију за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2014. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”, 05 број 023-353/2016
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”, 05 број 023-370/2016
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”, 05 број 023-374/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–555/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-556/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-439/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-368/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-446/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-491/2016
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 023-502/2016
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тач. 1), 4) и 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (3) и тач. 4), 5) и 6), чл. 14. и 14а, члана 40а став 1. тачка 7) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС АКЦИЗЕ из члана 40а став 1. тачка 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2015. години
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о елементима уговора о коришћењу железничке инфраструктуре
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК утврђивању Стандарда за акредитацију здравствених установа у области физикалне медицине и рехабилитације
 • ПРАВИЛНИК о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема
 • ПОДАЦИ о просечним годишњим зарадама и просечним годишњим зарадама без пореза и доприноса у Републици Србији у 2015. години
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2015. години
 • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2015. до 31. децембра 2015. године
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом исплаћене у четвртом кварталу 2015. године
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у децембру 2015. године
ОГЛАСИ

Поделите: