Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 5 od 25.1.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tač. 1), 4) i 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (3) i tač. 4), 5) i 6), čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 7) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS AKCIZE iz člana 40a stav 1. tačka 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
 • UREDBA o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 5 od 25.1.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije
 • UREDBA o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja
 • ODLUKA o osnivanju Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • ODLUKA o dopunama Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Koordinacione komisije
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije
 • ODLUKA o promeni naziva Visoke strukovne škole za tekstil Leskovac
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Zrenjaninu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Zrenjaninu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Užicu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Valjevu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca — zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca — zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju privremenog direktora Razvojne agencije Srbije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Razvojne agencije Srbije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti zamenika direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Vučitrn
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Narodnog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Narodnog muzeja u Beogradu — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Narodnog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Narodnog muzeja u Beogradu — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za kretanje roba Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za kretanje roba Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Pregovaračke grupe za pravo intelektualne svojine Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Pregovaračke grupe za pravo intelektualne svojine Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije” za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za restituciju za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za restituciju za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora „Park Palić”, Palić za 2014. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Srbija”, 05 broj 023-353/2016
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Srbija”, 05 broj 023-370/2016
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Srbija”, 05 broj 023-374/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401–555/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-556/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-439/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-368/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-446/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-491/2016
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
 • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 023-502/2016
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tač. 1), 4) i 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (3) i tač. 4), 5) i 6), čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 7) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS AKCIZE iz člana 40a stav 1. tačka 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o elementima ugovora o korišćenju železničke infrastrukture
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK utvrđivanju Standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije
 • PRAVILNIK o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema
 • PODACI o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2015. godini
 • PODATAK o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj u 2015. godini
 • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2015. do 31. decembra 2015. godine
 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u četvrtom kvartalu 2015. godine
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2015. godine
OGLASI

Podelite: