Објављен „Службени гласник РС“ број 49 од 14.5.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • НАРЕДБA о допуни Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
 • ОДЛУКA о обављању плаћања у девизама у вези с трансакцијама с дигиталном имовином

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 49 од 14.5.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
 • ЗАКОН о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о печату државних и других органа
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о оснивању Музеја жртава геноцида
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Суринам, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Белизеу, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Комонвелту Доминици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2021. годину
 • ПРАВИЛНИК о документацији која се подноси уз захтев за измену, односно допуну решења о регистрацији средства за заштиту биља
 • ПРАВИЛНИК о садржини, начину управљања, одржавања и коришћења информационог система у шумарству
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима које морају да испуњавају одгајивачнице за животиње
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Oсновну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
 • НАРЕДБA о допуни Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене експлоатације злата на истражном простору „Потај Чука – Тисница” на животну средину
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
 • ОДЛУКA о обављању плаћања у девизама у вези с трансакцијама с дигиталном имовином
 • ОДЛУКA о спровођењу одредаба Закона о дигиталној имовини које се односе на давање дозволe за пружање услуга повезаних с виртуелним валутама и сагласности Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о начину израчунавања минималног капитала и извештавању о минималном капиталу пружаоца услуга повезаних с виртуелним валутама
 • ОДЛУКA о ближим условима и начину вршења надзора над пружаоцем услуга повезаних с виртуелним валутама и издаваоцем и имаоцем виртуелних валута
 • ОДЛУКA о садржини Регистра пружалаца услуга повезаних с виртуелним валутама и ближим условима и начину вођења тог регистра
 • ОДЛУКА о ближим условима и начину вођења Евиденције ималаца виртуелних валута
 • ОДЛУКA о садржини и форми евиденције коју води пружалац услуга повезаних с виртуелним валутама који држи новчана средства, односно виртуелне валуте корисника
 • ОДЛУКА о ближим условима и начину давања и одузимања сагласности за пружање услуга повезаних с виртуелним валутама у страној држави
 • ОДЛУКА о условима управљања информационо-комуникационим системом пружаоца услуга повезаних с виртуелним валутама
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунaмa Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
ОГЛАСИ

Поделите: