Одлука о обављању плаћања у девизама у вези с трансакцијама с дигиталном имовином

„Службени гласник РС“, број 49/2021

 

Предмет

1. Овом одлуком прописују се услови и начин обављања плаћања, преноса и наплата у девизама у вези с трансакцијама с дигиталном имовином у Републици Србији (у даљем тексту: Република), као и плаћања, преноса и наплата у девизама у вези с трансакцијама с дигиталном имовином са иностранством.

Значење појединих појмова

2. Поједини појмови, у смислу ове одлуке, имају следећа значења:

1) дигитална имовина има значење утврђено Законом о дигиталној имовини (у даљем тексту: Закон) и обухвата нарочито виртуелне валуте и дигиталне токене;

2) трансакција с дигиталном имовином означава:

(1) куповину, продају, прихватање или пренос дигиталне имовине,

(2) замену дигиталне имовине за другу дигиталну имовину која укључује и обавезу плаћања;

3) пружалац услуга повезаних с дигиталном имовином означава привредно друштво које, на основу дозволе надзорног органа, пружа једну или више услуга повезаних с дигиталном имовином које су утврђене у члану 3. Закона;

4) плаћања означавају плаћања, наплаћивања или пренос између резидената, између резидента и нерезидента и између нерезидената, а који се обављају у вези с трансакцијама с дигиталном имовином;

5) плаћања у Републици означавају плаћања код којих платиочев пружалац платних услуга и пружалац платних услуга примаоца плаћања имају седиште у Републици, без обзира на то да ли се плаћање обавља између резидената, између резидента и нерезидента или између нерезидената;

6) плаћања са иностранством означавају плаћања између нерезидента, на једној страни, и резидента или нерезидента, на другој страни, код којих или платиочев пружалац платних услуга или пружалац платних услуга примаоца плаћања нема седиште у Републици а која се обављају у складу са одредбама закона којим се уређује девизно пословање које се односе на платни промет са иностранством;

7) резидент и нерезидент имају значења утврђена законом којим се уређује девизно пословање;

8) надзорни орган означава Народну банку Србије и Комисију за хартије од вредности, у складу с надлежностима утврђеним Законом;

9) иницијална понуда дигиталне имовине, издавање дигиталне имовине, секундарно тржиште дигиталне имовине (у даљем тексту: секундарно тржиште), ОТЦ тржиште дигиталне имовине и криптомат имају значења утврђена Законом.

Плаћања у Републици у вези с дигиталном имовином

3. Плаћања у Републици у вези с трансакцијама с дигиталном имовином у поступку иницијалне понуде дигиталне имовине, односно издавања те имовине у Републици, и то између резидената, између резидента и нерезидента и између нерезидената – могу се обављати искључиво у динарима.

4. Плаћања у Републици у вези с трансакцијама с дигиталном имовином на секундарном тржишту у Републици, укључујући ОТЦ тржиште дигиталне имовине, и то између резидената, између резидента и нерезидента и између нерезидената – могу се обављати искључиво у динарима.

Плаћања са иностранством у вези с дигиталном имовином

5. Плаћања са иностранством у вези с трансакцијама с дигиталном имовином у поступку иницијалне понуде дигиталне имовине, односно издавања те имовине у Републици, и то између резидента и нерезидента и између нерезидената ‒ могу се обављати у девизама и у динарима.

6. Плаћања са иностранством у вези с трансакцијама с дигиталном имовином на секундарном тржишту у Републици, и то између резидента и нерезидента и између нерезидената ‒ могу се обављати у девизама и у динарима.

7. Плаћања у вези с трансакцијама с дигиталном имовином у поступку иницијалне понуде дигиталне имовине, односно издавања те имовине у Републици, као и на секундарном тржишту у Републици, у складу с тач. 5. и 6. ове одлуке, могу се обављати у девизама под условом да је за ту дигиталну имовину одобрено објављивање белог папира, односно накнадног белог папира, у складу са Законом.

8. Резидент – пружалац услуга повезаних с дигиталном имовином може обављати плаћања са иностранством у девизама и у динарима ради извршавања трансакција с дигиталном имовином у иностранству, под условом да те трансакције извршава за потребе свог пословања, у складу са овлашћењима из дозволе надзорног органа за пружање услуга повезаних с дигиталном имовином, односно сагласности надзорног органа за пружање услуга повезаних с дигиталном имовином у страној држави, непосредно или преко огранка.

Плаћања у вези с дигиталном имовином која има одлике финансијских инструмената

9. Ако дигитална имовина има све одлике финансијских инструмената, без обзира на то да ли се на ту имовину примењују одредбе закона којим се уређује тржиште капитала или одредбе Закона које се односе на дигиталну имовину из члана 7. став 2. Закона – на плаћања из тач. 3. до 8. ове одлуке примењују се и ограничења утврђена законом којим се уређује девизно пословање која се односе на плаћања, наплаћивања и пренос по основу хартија од вредности и других финансијских инструмената (нпр. на дигиталну имовину која има одлике краткорочних дужничких хартија од вредности примењују се ограничења утврђена законом којим се уређује девизно пословање која се односе на плаћања, наплаћивања и пренос по основу краткорочних дужничких хартија од вредности).

Извршавање платних трансакција

10. Плаћања из ове одлуке обављају се у складу са законом којим се уређују платне услуге и законом којим се уређује девизно пословање.

Забрана трансакција с дигиталном имовином у ефективном страном новцу

11. У Републици није дозвољено извршавање трансакција с дигиталном имовином у ефективном страном новцу, укључујући и уплате и исплате преко криптомата.

Завршна одредба

12. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 29. јуна 2021. године.

Поделите: