Odluka o obavljanju plaćanja u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom

„Službeni glasnik RS“, broj 49/2021

 

Predmet

1. Ovom odlukom propisuju se uslovi i način obavljanja plaćanja, prenosa i naplata u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), kao i plaćanja, prenosa i naplata u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom sa inostranstvom.

Značenje pojedinih pojmova

2. Pojedini pojmovi, u smislu ove odluke, imaju sledeća značenja:

1) digitalna imovina ima značenje utvrđeno Zakonom o digitalnoj imovini (u daljem tekstu: Zakon) i obuhvata naročito virtuelne valute i digitalne tokene;

2) transakcija s digitalnom imovinom označava:

(1) kupovinu, prodaju, prihvatanje ili prenos digitalne imovine,

(2) zamenu digitalne imovine za drugu digitalnu imovinu koja uključuje i obavezu plaćanja;

3) pružalac usluga povezanih s digitalnom imovinom označava privredno društvo koje, na osnovu dozvole nadzornog organa, pruža jednu ili više usluga povezanih s digitalnom imovinom koje su utvrđene u članu 3. Zakona;

4) plaćanja označavaju plaćanja, naplaćivanja ili prenos između rezidenata, između rezidenta i nerezidenta i između nerezidenata, a koji se obavljaju u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom;

5) plaćanja u Republici označavaju plaćanja kod kojih platiočev pružalac platnih usluga i pružalac platnih usluga primaoca plaćanja imaju sedište u Republici, bez obzira na to da li se plaćanje obavlja između rezidenata, između rezidenta i nerezidenta ili između nerezidenata;

6) plaćanja sa inostranstvom označavaju plaćanja između nerezidenta, na jednoj strani, i rezidenta ili nerezidenta, na drugoj strani, kod kojih ili platiočev pružalac platnih usluga ili pružalac platnih usluga primaoca plaćanja nema sedište u Republici a koja se obavljaju u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje devizno poslovanje koje se odnose na platni promet sa inostranstvom;

7) rezident i nerezident imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje;

8) nadzorni organ označava Narodnu banku Srbije i Komisiju za hartije od vrednosti, u skladu s nadležnostima utvrđenim Zakonom;

9) inicijalna ponuda digitalne imovine, izdavanje digitalne imovine, sekundarno tržište digitalne imovine (u daljem tekstu: sekundarno tržište), OTC tržište digitalne imovine i kriptomat imaju značenja utvrđena Zakonom.

Plaćanja u Republici u vezi s digitalnom imovinom

3. Plaćanja u Republici u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom u postupku inicijalne ponude digitalne imovine, odnosno izdavanja te imovine u Republici, i to između rezidenata, između rezidenta i nerezidenta i između nerezidenata – mogu se obavljati isključivo u dinarima.

4. Plaćanja u Republici u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom na sekundarnom tržištu u Republici, uključujući OTC tržište digitalne imovine, i to između rezidenata, između rezidenta i nerezidenta i između nerezidenata – mogu se obavljati isključivo u dinarima.

Plaćanja sa inostranstvom u vezi s digitalnom imovinom

5. Plaćanja sa inostranstvom u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom u postupku inicijalne ponude digitalne imovine, odnosno izdavanja te imovine u Republici, i to između rezidenta i nerezidenta i između nerezidenata ‒ mogu se obavljati u devizama i u dinarima.

6. Plaćanja sa inostranstvom u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom na sekundarnom tržištu u Republici, i to između rezidenta i nerezidenta i između nerezidenata ‒ mogu se obavljati u devizama i u dinarima.

7. Plaćanja u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom u postupku inicijalne ponude digitalne imovine, odnosno izdavanja te imovine u Republici, kao i na sekundarnom tržištu u Republici, u skladu s tač. 5. i 6. ove odluke, mogu se obavljati u devizama pod uslovom da je za tu digitalnu imovinu odobreno objavljivanje belog papira, odnosno naknadnog belog papira, u skladu sa Zakonom.

8. Rezident – pružalac usluga povezanih s digitalnom imovinom može obavljati plaćanja sa inostranstvom u devizama i u dinarima radi izvršavanja transakcija s digitalnom imovinom u inostranstvu, pod uslovom da te transakcije izvršava za potrebe svog poslovanja, u skladu sa ovlašćenjima iz dozvole nadzornog organa za pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom, odnosno saglasnosti nadzornog organa za pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom u stranoj državi, neposredno ili preko ogranka.

Plaćanja u vezi s digitalnom imovinom koja ima odlike finansijskih instrumenata

9. Ako digitalna imovina ima sve odlike finansijskih instrumenata, bez obzira na to da li se na tu imovinu primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala ili odredbe Zakona koje se odnose na digitalnu imovinu iz člana 7. stav 2. Zakona – na plaćanja iz tač. 3. do 8. ove odluke primenjuju se i ograničenja utvrđena zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje koja se odnose na plaćanja, naplaćivanja i prenos po osnovu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (npr. na digitalnu imovinu koja ima odlike kratkoročnih dužničkih hartija od vrednosti primenjuju se ograničenja utvrđena zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje koja se odnose na plaćanja, naplaćivanja i prenos po osnovu kratkoročnih dužničkih hartija od vrednosti).

Izvršavanje platnih transakcija

10. Plaćanja iz ove odluke obavljaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge i zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje.

Zabrana transakcija s digitalnom imovinom u efektivnom stranom novcu

11. U Republici nije dozvoljeno izvršavanje transakcija s digitalnom imovinom u efektivnom stranom novcu, uključujući i uplate i isplate preko kriptomata.

Završna odredba

12. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 29. juna 2021. godine.

Podelite: