Објављен „Службени гласник РС“ број 42 од 14.6.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2019. године
 • УРЕДБА о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244
 • ПРАВИЛНИК о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о начину узимања узорака робе од стране царинског органа

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 42 од 14.6.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
 • УРЕДБА o изменама и допуни Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене „Липовица II”
 • ОДЛУКА о превременом откупу и поништењу државних хартија од вредности
 • ОДЛУКА о поништењу дела емисије државних хартија од вредности
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Координационог тела за сузбијање сиве економије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за решавање статуса предузећа из хемијског комплекса
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о отварању Конзулата Савезне Републике Југославије у Ченаију, Република Индија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома културе „Студентски град”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома културе „Студентски град”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Образовно-културног центра „Вук Караџић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора Образовно-културног центра „Вук Караџић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања за 2019. годину Дунав-Тиса-Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво са ограниченом одговорношћу, Суботица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма рада са финасијским планом Туристичке организације Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за квалификације за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм за изврсне пројекте младих истраживача Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Развојне агенције Србије према Финансијском извештају за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5887/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5936/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5937/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5947/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-5789/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-5791/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-5853/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о начину узимања узорака робе од стране царинског органа
 • ПРАВИЛНИК о условима за прераду дувана
 • ПРАВИЛНИК о подацима о броду и отпаду који се предају надлежном органу државе луке
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе за употребу прекурсора прве и друге категорије
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржају изјаве крајњег корисника о намени употребе прекурсора прве, друге или треће категорије
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржају дозволе за увоз, односно извоз прекурсора прве, друге, треће или четврте категорије
 • ПРАВИЛНИК o садржају и обрасцу годишњих и ванредних извештаја о производњи, промету, увозу, извозу, употребљеним количинама прекурсора прве, друге, треће или четврте категорије, као и количинама категорија прекурсора који су остали у складишту из претходне календарске године
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-02/2019-4
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0081/18-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2019. године
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Окањ бара”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Окањ бараˮ
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење Специјалног резервата природе „Карађорђевоˮ
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменика природе „Церјанска пећина”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменика природе „Лалиначка слатина”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичном подручју на територији општине Баточина
ОГЛАСИ

Поделите: