Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 42 od 14.6.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za maj 2019. godine
 • UREDBA o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 • PRAVILNIK o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 42 od 14.6.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene „Lipovica II”
 • ODLUKA o prevremenom otkupu i poništenju državnih hartija od vrednosti
 • ODLUKA o poništenju dela emisije državnih hartija od vrednosti
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za rešavanje statusa preduzeća iz hemijskog kompleksa
 • ODLUKA o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o otvaranju Konzulata Savezne Republike Jugoslavije u Čenaiju, Republika Indija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma kulture „Studentski grad”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma kulture „Studentski grad”
 • REŠENJE o razrešenju direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš” sa sedištem u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš” sa sedištem u Nišu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja za 2019. godinu Dunav-Tisa-Dunav Vodoprivrednog privrednog društva „Severna Bačka” društvo sa ograničenom odgovornošću, Subotica
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada sa finasijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Agencije za kvalifikacije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program za izvrsne projekte mladih istraživača Fonda za nauku Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda Razvojne agencije Srbije prema Finansijskom izveštaju za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik za 2018. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5887/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5936/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5937/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5947/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5789/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5791/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5853/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • PRAVILNIK o načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa
 • PRAVILNIK o uslovima za preradu duvana
 • PRAVILNIK o podacima o brodu i otpadu koji se predaju nadležnom organu države luke
 • PRAVILNIK o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije
 • PRAVILNIK o obrascu i sadržaju izjave krajnjeg korisnika o nameni upotrebe prekursora prve, druge ili treće kategorije
 • PRAVILNIK o obrascu i sadržaju dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije
 • PRAVILNIK o sadržaju i obrascu godišnjih i vanrednih izveštaja o proizvodnji, prometu, uvozu, izvozu, upotrebljenim količinama prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije, kao i količinama kategorija prekursora koji su ostali u skladištu iz prethodne kalendarske godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE Saveta Komisije za zaštitu konkurencije broj 5/0-02-02/2019-4
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0081/18-11
 • INDEKSI potrošačkih cena za maj 2019. godine
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Okanj baraˮ
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje Specijalnog rezervata prirode „Karađorđevoˮ
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenika prirode „Cerjanska pećina”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenika prirode „Lalinačka slatina”
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnom području na teritoriji opštine Batočina
OGLASI

Podelite: