Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 41 od 28.4.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 41 od 28.4.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Filipini, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Džakarti
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Filipini, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Džakarti
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Islamskoj Republici Iran
Ministarstva
 • PRAVILNIK o zahtevima koje kompanija koja upravlja ro-ro trajektom ili brzim putničkim brodom mora da obezbedi na tim brodovima i uslovima koje u pogledu kvalifikacija i nezavisnosti moraju da ispunjavaju inspektori priznate organizacije koji su ovlašćeni da vrše preglede domaćih ro-ro trajekata i brzih putničkih brodova
 • PRAVILNIK o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika
 • PRAVILNIK o postupku dobijanja odobrenja za rad specifične vučne instalacije
 • PRAVILNIK o formi, izgledu i sadržini tovarnog, odnosno kolskog lista u unutrašnjem železničkom saobraćaju
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o pomorskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje
 • PRAVILNIK o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju
 • PRAVILNIK o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju
 • PRAVILNIK o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2017. godinu
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • REŠENJE o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za transport prirodnog gasa
Druge organizacije
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za transport gasa, Jugorosgaz — Transport d.o.o. Niš
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije”
 • REŠENJE o imenovanju direktora JP „Direkcija za građevinsko zemljište i puteve”, Kosovska Mitrovica
 • REŠENJE o imenovanju direktora JP Sportski centar „Kosovska Mitrovica”
OGLASI

Podelite: