Објављен „Службени гласник РС“ број 41 од 21.4.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 41 од 21.4.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Оснивачког акта Привредног друштва за пружање комуналних и других услуга „Енергетика и одржавање” д.о.о.Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изузимању из мреже „Инфраструктура железнице Србије” а.д. деонице пруге Државна граница — Бијељина
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о галенским лековима који се употребљавају у хуманој медицини
Правосуђе
 • ПОСЛОВНИК о изменама и допунама Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, ИО НБС број 49
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, ИО НБС број 50 Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
Други државни органи и државне организације
 • ИСПРАВКА Одлуке о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, број I-1-2183/2016
ОГЛАСИ

Поделите: