Објављен „Службени гласник РС“ број 4 од 22.1.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини захтева за издавање лиценце и условима и начину издавања свечане форме лиценце за организовање и реализовање туристичких путовања у земљи и иностранству
 • ПРАВИЛНИК о облику, садржини и начину вођења евиденције уговора закључених са трећим лицима којима је поверено извршење услуга из програма путовања и продатих туристичких путовања
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржини регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и евиденцију
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 4 од 22.1.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са акционим планом за период од 2016. до 2018. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину одузимања овлашћења и лиценци издатих за израду главног пројекта заштите од пожара и за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини захтева за издавање лиценце и условима и начину издавања свечане форме лиценце за организовање и реализовање туристичких путовања у земљи и иностранству
 • ПРАВИЛНИК о облику, садржини и начину вођења евиденције уговора закључених са трећим лицима којима је поверено извршење услуга из програма путовања и продатих туристичких путовања
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржини регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и евиденцију
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2737/2013
Правосуђе
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника о раду Државног већа тужилаца
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о техничком прегледу железничких возила
 • ПРАВИЛНИК o истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама
 • ПРАВИЛНИК о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа складишту природног гаса
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима
 • ОДЛУКА о давању сагласности на План преузимања мерних уређаја и мерно-регулационих станица на дистрибутивном систему
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о утврђивању основице и стопе и начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Ниш у 2016. години
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав”, Ариље РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав”, Ариље
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ФДС д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд — Земун
 • ИСПРАВКА Одлуке о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Крагујевац за 2016. годину
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Неготин
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Ингас”, Инђија
ОГЛАСИ

Поделите: