Објављен „Службени гласник РС“ број 39 од 21.4.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о класификацији трговинских формата, врсти преносивих продајних објеката и облицима трговине са покретних средстава и опреме
 • ПРАВИЛНИК о садржини и облику потврде о обављању трговине личним нуђењем
 • ПРАВИЛНИК о врсти робе за коју се истиче јединична цена и начину истицања

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 39 од 21.4.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 67
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 68
Влада
 • ОДЛУКA о образовању Радне групе за решавање проблема у пословању барова и ноћних клубова у условима пандемије због болести изазване вирусом SARS-CoV-2
Министарства
 • ПРАВИЛНИK о изменама и допуни Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада
 • ПРАВИЛНИК о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о класификацији трговинских формата, врсти преносивих продајних објеката и облицима трговине са покретних средстава и опреме
 • ПРАВИЛНИК о садржини и облику потврде о обављању трговине личним нуђењем
 • ПРАВИЛНИК о врсти робе за коју се истиче јединична цена и начину истицања
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о условима за упис у Регистар иновационе делатности и за брисање из Регистра
 • ОДЛУКА о додели средстава из буџета јединицама локалне самоуправе и градским општинама намењена за успостављање јединственог управног местa
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Правосуђе
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника о раду Државног већа тужилаца
 • ИСПРАВКА Одлуке о именовању судија поротника за мандатни период од пет година
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК o утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0940/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0111/20-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: