Правилник о врсти робе за коју се истиче јединична цена и начину истицања

„Службени гласник РС“, број 39/2021

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врста робе за коју се истиче јединична цена и начин истицања.

Члан 2.

Јединична цена истиче се за следеће производе:

1) храну и храну за животиње;

2) алкохолна и безалкохолна пића и сокове;

3) воду;

4) детерџенте;

5) боје и лакове, изузев сликарских боја;

6) уље, мазива и друге течности за моторе и моторна возила;

7) дестиловану воду;

8) производе за прање, чишћење и негу лица и тела;

9) производе за прање и негу косе;

10) производе за прање, чишћење и негу зуба и усне шупљине.

Изузетно од става 1. овог члана, истицање јединичне цене није потребно за:

1) производе који се продају као поклон пакети или комплети;

2) воће и поврће које се продаје комадно или у свежњу.

За робу код које се наводи тежина оцеђене масе, јединична цена односи се на наведену тежину оцеђене масе.

Члан 3.

Јединична цена, односно продајна цена по јединици мере обрачунава се и истиче у једнаким јединицама мере које се уобичајено користе у промету за одређену врсту робе.

За робу исте врсте на једном продајном месту јединична цена исказује се у једнаким јединицама мере.

Члан 4.

Јединична цена се истиче на јасан, лако уочљив и читљив начин са назнаком јединице мере у којој је исказана (дин/јединица мере).

Члан 5.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и условима истицања јединичне цене за поједине врсте производа („Службени гласник РС”, број 116/14).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: