Правилник о садржини и облику потврде о обављању трговине личним нуђењем

„Службени гласник РС“, број 39/2021

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује садржина и облик потврде о обављању трговине личним нуђењем.

Члан 2.

Писана потврда коју у складу са законом поседује трговац и пружалац услуге потрошачима, као и његов пуномоћник, који обавља трговину личним нуђењем, садржи:

1) пословно име трговца, односно пружаоца услуге потрошачима;

2) седиште трговца, односно пружаоца услуге потрошачима;

3) матични број трговца, односно пружаоца услуге потрошачима;

4) ПИБ трговца, односно пружаоца услуге потрошачима;

5) име и презиме пуномоћника, запосленог односно радно ангажованог лица;

6) назив и опис робе/услуга које су предмет продаје;

7) податке о цени и осталим условима продаје (нпр. акција, снижење, распродаја и сл.), начин испоруке и начин плаћања;

8) период у ком се обавља трговина личним нуђењем;

9) време у ком се обавља трговина личним нуђењем;

10) период у ком важи потврда о обављању трговине личним нуђењем;

11) подручје на ком се обавља трговина личним нуђењем.

Члан 3.

Садржина потврде о обављању трговине личним нуђењем исписује се на јасан и читљив начин, на српском језику, ћириличким или лaтиничким писмом у формату А4 и садржи потпис овлашћеног лица.

Облик потврде из става 1. овог члана дат је у Прилогу – ПОТВРДА О ОБАВЉАЊУ ТРГОВИНЕ ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини и облику изјаве о обављању трговине личним нуђењем („Службени гласник РС”, број 116/14).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ПРИЛОГ

ПОТВРДА О ОБАВЉАЊУ ТРГОВИНЕ ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ

Поделите: