Објављен „Службени гласник РС“ број 39 од 15.4.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о квалитету хране за животиње
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2016. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 39 од 15.4.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 73
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 74
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Средњорочног програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за период од 2016. до 2020. године
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма санације загађења Костајничке реке, Корените и Јадра услед изливања јаловине са флотацијских депонија рудника антимона „Столице”
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „МЕДАЉА СЕ ОСВАЈА СРЦЕМ — РИО 2016”
 • УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о оснивању Музеја историје Југославије као установе у области културе
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Директора дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
 • РЕШЕЊЕ о уступању, без накнаде, Српском православном Манастиру Св. Јоаким и Ана, ствари одузетих у поступку теренске контроле
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3736/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3908/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о врсти, садржини и начину вођења исправа и књига чамаца, пловећих тела и плутајућих објеката
 • ПРАВИЛНИК о службеној одећи рибочувара, изгледу рибочуварске значке и обрасцу рибочуварске легитимације
 • ПРАВИЛНИК о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о квалитету хране за животиње
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 220-2/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 220-3/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 220-4/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 220-5/16
 • СУДСКИ ПОСЛОВНИК o изменама и допунама Судског пословника
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца
Други државни органи и државне организације
 • СТАТУТ Развојне агенције Србије
 • ПРАВИЛНИК о пружању услуга информисања ваздухоплова у лету и употреби израза на српском језику
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ознакама регистрације и обавезним натписима ваздухоплова
 • ПРАВИЛНИК о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга
 • ПРАВИЛНИК о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2016. године
 • ИСПРАВКА Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Друге организације
 • СТАТУТ Привредне коморе Србије
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења Регистра општих удружења предузетника
 • ОДЛУКА о измени Оснивачког акта Предузећа за заштиту имовине и одржавање објеката „Колубара — Услуге” д.о.о. Лазаревац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Интерклима д.о.о. Врњачка Бања
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Полет, Пландиште
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање”, Жабаљ
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Грејање”, Панчево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Качарево”, Качарево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Старчевац”, Старчево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Стамбено”, Рума
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Водовод и канализација”, Гроцка
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Нискоградња”, Ужице
ОГЛАСИ

 

Поделите: