Објављен „Службени гласник РС“ број 37 од 9.4.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • Нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 37 од 9.4.2016. године):

 

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом
  • ПРАВИЛНИК о дозволи за рад васпитача, психолога и педагога у дому ученика
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о програму и начину спровођења испита за инспектора
  • ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате–Прељина на животну средину
  • ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш — граница Бугарске на животну средину
Републичка изборна комисија
  • ОДЛУКА о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији
Други државни органи и државне организације
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
  • РЕШЕЊЕ директор Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-01089/2014-11

Поделите: