Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 37 od 9.4.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • Nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 37 od 9.4.2016. godine):

 

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
  • PRAVILNIK o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom
  • PRAVILNIK o dozvoli za rad vaspitača, psihologa i pedagoga u domu učenika
  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora
  • ODLUKA o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate–Preljina na životnu sredinu
  • ODLUKA o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš — granica Bugarske na životnu sredinu
Republička izborna komisija
  • ODLUKA o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji
Drugi državni organi i državne organizacije
  • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o visini naknada za standarde, srodne dokumente i druge publikacije, kao i o visini naknada za usluge koje vrši Institut za standardizaciju Srbije u obavljanju poslova u oblasti standardizacije
  • REŠENJE direktor Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-01089/2014-11

Podelite: