Објављен „Службени гласник РС“ број 37 од 11.5.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2018. године
 • УРЕДБА о условима за пружање квалификованих услуга од поверења
 • ОДЛУКА о примени Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству на послодавце који нису чланови Уније послодаваца Србије и који нису учествовали у његовом закључењу
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању степена ризика издаваоца дужничких дугорочних хартија од вредности у које резиденти могу да улажу у иностранству
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 37 од 11.5.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима и начину привлачења директних инвестиција
 • УРЕДБА о условима за пружање квалификованих услуга од поверења
 • УРЕДБА о спровођењу програма прекограничне и транснационалне сарадње са државама чланицама Европске уније у Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години
 • ОДЛУКА о примени Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству на послодавце који нису чланови Уније послодаваца Србије и који нису учествовали у његовом закључењу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Музеја ваздухопловства — Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Музеја ваздухопловства — Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Музеја ваздухопловства — Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Музеја ваздухопловства — Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Привременог органа општине Гора
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у граду Жуиз ђи Фора, Федеративна Република Бразил
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за привредне регистре по завршном рачуну за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Фонду солидарности
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија, 05 број 023-4236/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија, 05 број 023-4234/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4339/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4340/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4341/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4342/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4359/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4361/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4362/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4363/2018
Министарствa
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница-
Правосуђе
 • ОДЛУКА o престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању степена ризика издаваоца дужничких дугорочних хартија од вредности у које резиденти могу да улажу у иностранству
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о летачком особљу
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2018. године
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац”, Кладово
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Јединство”, Кладово
ОГЛАСИ

Поделите: