Објављен „Службени гласник РС“ број 31 од 25.3.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2016. години
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у фебруару 2016. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 31 од 25.3.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2016. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2016. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2016. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о условима, начину и поступку спровођења продаје капитала великих субјеката приватизације методом јавног прикупљања понуда
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Академији за националну безбедност
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење активности у циљу успостављања јединственог јавног регистра административних процедура и осталих услова пословања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Етнографског музеја у Београду — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Надзорног одбора Етнографског музеја у Београду — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије за одобравање употребе службених возила
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Републичке агенције за становање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Скијалишта Србије” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Ски центар Брезовица”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње измећу општине Стара Пазова, Република Србија и општине Струмица, Република Македонија
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3099/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3100/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3103/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3104/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3105/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3106/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3293/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3295/2016
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2016. годину
 • ПРАВИЛНИК о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма Xylella fastidiosa (Wells et al.), начину одређивања граница зараженог, угроженог и подручја без штетних организама, условима за окончање наложених мера, као и начину обавештавања о предузетим мерама
 • ПРАВИЛНИК о условима за именовање енергетских менаџера у органима јединица локалне самоуправе
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања медицинског средства, као и садржају упутства за употребу медицинског средства
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 208-1/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 208-2/16
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности, број 119-01-13/2016-04
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности, број 119-01-15/2016-04
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у фебруару 2016. године
 • ЛИСТА авио-превозилаца којима је забрањено летење у Европској унији
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање Сигас д.о.о. Пожега
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Топлана — Шабац”, Шабац
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног урбанистичког предузећа „План”, Шабац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топлана — Шабац”, Шабац
ОГЛАСИ

Поделите: