Објављен „Службени гласник РС“ број 3 од 18.1.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о евиденционој пријави и одјави сезонских радника
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на основу међународног уговора
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2019. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2019. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 3 од 18.1.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2019. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2019. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2019. години
 • ОДЛУКА o утврђивању Националне контролне листе робе која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање
 • ОДЛУКА о расподели ликвидационог остатка Савезне јавне установе Радио-Југославија — у ликвидацији
 • ОДЛУКА о окончању поступка ликвидације над Савезном јавном установом Радио-Југославија — у ликвидацији
 • ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Федерације Свети Китс и Невис и Републике Палау
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика Средње железничке школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа Патријарх Павле Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика члана — представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима по Завршном рачуну Агенције за безбедност саобраћаја за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Агенције за реституцију за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Агенције за реституцију за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар — 31. децембар 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш”, Ниш за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” a.д. за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва „Просветни Преглед” д.о.о. Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и пословања и финансијски план за 2019. годину „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Акционарског друштва Аеродром „Никола Тесла”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу, Зрењанин за 2017. годину
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о евиденционој пријави и одјави сезонских радника
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на основу међународног уговора
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја
 • ПРАВИЛНИК о вигиланци
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката, број 110-00-462/2016-02
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката, број 110-00-489/2015-02
Уставни суд
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-1982/2016 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 7203/12, Димовић и други против Србије
Други државни органи и државне организације
 • СЕРТИФИКАТИ о акредитацији здравствене установе
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-217/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-218/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-336/2019
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: