Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 3 od 18.1.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o evidencionoj prijavi i odjavi sezonskih radnika
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • UREDBA o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2019. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 3 od 18.1.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2019. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2019. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2019. godini
 • ODLUKA o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
 • ODLUKA o raspodeli likvidacionog ostatka Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija — u likvidaciji
 • ODLUKA o okončanju postupka likvidacije nad Saveznom javnom ustanovom Radio-Jugoslavija — u likvidaciji
 • ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Federacije Sveti Kits i Nevis i Republike Palau
 • ODLUKA o izmenama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007–2013. godine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma učenika Srednje železničke škole u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola Patrijarh Pavle Beograd
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju zamenika člana — predstavnika Vlade u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za bezbednost saobraćaja za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Agencije za bezbednost saobraćaja za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima po Završnom računu Agencije za bezbednost saobraćaja za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program Fonda za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Programa rada Agencije za restituciju za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za period 1. januar — 31. decembar 2019. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Aerodrom Niš”, Niš za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Železnice Srbije” a.d. za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva „Prosvetni Pregled” d.o.o. Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i poslovanja i finansijski plan za 2019. godinu „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Akcionarskog društva Aerodrom „Nikola Tesla”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” društvo s ograničenom odgovornošću, Zrenjanin za 2017. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o evidencionoj prijavi i odjavi sezonskih radnika
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja
 • PRAVILNIK o podsticajima za podršku programima koji se odnose na pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja
 • PRAVILNIK o vigilanci
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata, broj 110-00-462/2016-02
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata, broj 110-00-489/2015-02
Ustavni sud
 • REŠENJE Ustavnog suda broj Už-1982/2016 i izdvojeno mišljenje sudije
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 7203/12, Dimović i drugi protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • SERTIFIKATI o akreditaciji zdravstvene ustanove
Druge organizacije
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-217/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-218/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-336/2019
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: