Правилник о евиденционој пријави и одјави сезонских радника

„Службени гласник РС“, број 3/2019

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се поступак и начин подношења података за израду евиденционе пријаве и одјаве сезонских радника.

Члан 2.

Евиденциону пријаву из члана 1. овог правилника послодавац подноси на Пријави ЕП-СР – Евиденциона пријава и одјава сезонских радника (у даљем тексту: Пријава ЕП-СР).

Пријава ЕП-СР подноси се искључиво у електронском облику као јединствени запис исказан у XML/XLSX формату, преко портала Пореске управе – Сезонски радници (у даљем тексту: Портал СР) или попуњавањем Пријаве ЕП-СР у оквиру корисничке апликације преко Портала СР.

Члан 3.

Пријава ЕП-СР састоји се из два дела, и то:

l. Подаци о послодавцу;

2. Подаци о сезонском раднику.

У Пријаву ЕП-СР, Део 1. Подаци о послодавцу, уноси се:

1) ПИБ/ЈМБГ – у зависности од типа послодавца уноси се порески идентификациони број или јединствени матични број грађана;

2) Матични број – матични број добијен од агенције која води привредне регистре;

3) Назив/Име и презиме – назив послодавца, односно име и презиме физичког лица послодавца;

4) Држава;

5) Седиште/Пребивалиште – податак о шифри општине седишта или пребивалишта послодавца, прописане правилником којим се уређују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода;

6) Место;

7) Улица и број – податак о адреси послодавца;

8) Електронска пошта – податак о електронској адреси послодавца;

9) Телефон послодавца – податак о броју мобилног телефона послодавца.

У Пријаву ЕП-СР, Део 2. Подаци о сезонском раднику, уноси се:

1) ЈМБГ/ЕБС радника – јединствени матични број грађана (ЈМБГ) или евиденциони број за странце (ЕБС);

2) Име радника;

3) Презиме радника;

4) Средње име радника;

5) Општина – податак о шифри општине пребивалишта, односно боравишта сезонског радника, прописане правилником којим се уређују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода;

6) Држављанство радника;

7) Број телефона – податак о броју мобилног телефона сезонског радника;

8) Врста посла – податак о врсти сезонског посла за који је радник ангажован;

9) Период ангажовања – податак о датуму почетка и завршетка ангажовања сезонског радника у току календарског месеца;

10) Смена – податак о смени у којој је сезонски радник ангажован. Смена може да буде преподневна и послеподневна.

Члан 4.

Последњег дана у месецу, на основу података из сваке евиденционе пријаве коју је послодавац поднео за ангажоване сезонске раднике за тај календарски месец, систем Пореске управе аутоматском процедуром формира задужење о обрачунатом порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси).

Члан 5.

На основу задужења о укупном износу пореза и доприноса из члана 4. овог правилника, који послодавац треба да плати за сезонске раднике, саставља се налог за плаћање.

Налог за плаћање Пореска управа доставља послодавцу електронским путем на адресу електронске поште која је унета приликом регистрације послодавца.

Налог за плаћање приказује се и на Порталу СР, а доступан је такође и из мобилне апликације.

Члан 6.

Послодавац остварује увид у податке на Порталу СР, који се односе на висину обавезе коју треба да плати по основу пореза и доприноса.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: