Правилник о садржини потврде о радном ангажовању сезонског радника

„Службени гласник РС“, број 67/2018

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближа садржина и изглед потврде о радном ангажовању сезонских радника.

Члан 2.

Потврда о радном ангажовању сезонског радника (Образац) обавезно садржи податке утврђене у члану 5. ст. 1. и 4. Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, као и измене уговорених услова рада, а може да садржи и друге податке о уговореним условима рада у складу са законом.

Свака потврда о радном ангажовању сезонског радника попуњава се најмање у два примерка од којих се један примерак предаје сезонском раднику, а други задржава послодавац.

Образац је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 7. јануара 2019. године.

 

potvrda o radnom angazovanju sezonskog radnika 1potvrda o radnom angazovanju sezonskog radnika 2

Поделите: