Објављен „Службени гласник РС“ број 3 од 15.1.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о евиденцијама које воде правна лица и предузетници
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу
 • УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о извештавању Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о организационим захтевима за пружање инвестиционих услуга и обављање инвестиционих активности и додатних услуга

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 3 од 15.1.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о методологији за израду инвентара емисија и пројекција загађујућих материја у ваздух
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о финансирању јавних медијских сервиса из буџета Републике Србије у 2016. години
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење и спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора „Института за крмно биље” друштво с ограниченом одговорношћу, Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора „Института за крмно биље” друштво с ограниченом одговорношћу, Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Дома ученика средњих школа у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског центра Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Студентског центра Ужице
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Националне агенције за регионални развој
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности чланова Управног одбора Националне агенције за регионални развој
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности Директора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Агенције за страна улагања и промоцију извоза
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за акредитацију здравствених установа Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за трансфузију крви Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за трансфузију крви Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Дома ученика средње железничке школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу представника друштвеног капитала у Управном одбору РТБ Бор — Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. Бор
 • РЕШЕЊЕ о именовању представника друштвеног капитала у Управни одбор РТБ Бор — Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. Бор
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијско пословање „ЈУП истраживање и развој” д.о.о. Београд за 2015. годину − измена (ребаланс)
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на редовне Годишње финансијске извештаје Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2014. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Скијалишта Србије” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Ски центар Брезовица”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о одобравању средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Методологију вредновања критеријума за доделу трасе воза
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на висину накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о евиденцијама које воде правна лица и предузетници
 • ПРАВИЛНИК о садржини, изгледу и начину употребе детективске легитимације
 • ПРАВИЛНИК о садржини, изгледу и начину употребе легитимације службеника приватног обезбеђења
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о поступку пријављивања и одјављивања пребивалишта и боравишта грађана, пријављивању привременог боравка у иностранству и повратака из иностранства, пасивизирања пребивалишта и боравишта, обрасцима и начину вођења евиденције
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о изгледу обрасца, садржини и начину издавања личне карте за странца
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о путним исправама
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
 • ПРАВИЛНИК о начину одређивања и висини накнаде штете нанете рибљем фонду
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења катастра риболовних вода
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину организовања рибочуварске службе и обрасцу вођења евиденције дневних активности рибочуварске службе
 • ПРАВИЛНИК о обиму и садржини програма едукације рекреативних риболоваца
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00121/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01007/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01496/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-04570/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01234/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 834-1/15
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 834-2/15
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 834-3/15
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу
 • УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о извештавању Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о организационим захтевима за пружање инвестиционих услуга и обављање инвестиционих активности и додатних услуга
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о давању дозволе за рад и условима за обављање делатности организатора тржишта
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину
 • ОДЛУКА Проширене комисије Евроконтрола број 139 од 9. децембра 2015. године
 • ИЗВОД ИЗ ОДЛУКЕ Проширене комисије Евроконтрола број 138 од 9. децембра 2015. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0297/2014-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2015. године
 • ЛИСТА о допуни Листе лекова који се издају без рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, CYRUS ENERGY д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, CYRUS ENERGY д.о.о. Београд
 • АНЕКС 5 УГОВОРА о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
 • ЈАВНИ ПОЗИВ за упис бесплатних удела, Јавно предузеће „Радио и телевизија Трстеник”, Трстеник
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Бајина Башта
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Лајковац
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја општине Нова Варош
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд
ОГЛАСИ

Поделите: