Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 3 od 15.1.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije
 • PRAVILNIK o evidencijama koje vode pravna lica i preduzetnici
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
 • ODLUKA o dopunama Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
 • UPUTSTVO o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o izveštavanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o organizacionim zahtevima za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 3 od 15.1.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o metodologiji za izradu inventara emisija i projekcija zagađujućih materija u vazduh
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o finansiranju javnih medijskih servisa iz budžeta Republike Srbije u 2016. godini
 • ODLUKA o obrazovanju Međuresornog radnog tela za planiranje, praćenje i koordinaciju politika u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o razrešenju direktora „Instituta za krmno bilje” društvo s ograničenom odgovornošću, Kruševac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora „Instituta za krmno bilje” društvo s ograničenom odgovornošću, Kruševac
 • REŠENJE o razrešenju direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Studentskog centra Užice
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Studentskog centra Užice
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Nacionalne agencije za regionalni razvoj
 • REŠENJE o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora Nacionalne agencije za regionalni razvoj
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti Direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednje železničke škole u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu
 • REŠENJE o razrešenju predstavnika društvenog kapitala u Upravnom odboru RTB Bor — Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o. Bor
 • REŠENJE o imenovanju predstavnika društvenog kapitala u Upravni odbor RTB Bor — Grupa Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o. Bor
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijsko poslovanje „JUP istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd za 2015. godinu − izmena (rebalans)
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na redovne Godišnje finansijske izveštaje Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” za 2014. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” u Društvo sa ograničenom odgovornošću „Ski centar Brezovica”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava obezbeđenja za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Metodologiju vrednovanja kriterijuma za dodelu trase voza
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na visinu naknade za korišćenje javne železničke infrastrukture
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa
Ministarstva
 • PRAVILNIK o evidencijama koje vode pravna lica i preduzetnici
 • PRAVILNIK o sadržini, izgledu i načinu upotrebe detektivske legitimacije
 • PRAVILNIK o sadržini, izgledu i načinu upotrebe legitimacije službenika privatnog obezbeđenja
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana, prijavljivanju privremenog boravka u inostranstvu i povrataka iz inostranstva, pasiviziranja prebivališta i boravišta, obrascima i načinu vođenja evidencije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o izgledu obrasca, sadržini i načinu izdavanja lične karte za stranca
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o putnim ispravama
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica
 • PRAVILNIK o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja katastra ribolovnih voda
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu organizovanja ribočuvarske službe i obrascu vođenja evidencije dnevnih aktivnosti ribočuvarske službe
 • PRAVILNIK o obimu i sadržini programa edukacije rekreativnih ribolovaca
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka, broj 740-05-00121/2014-22
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka, broj 740-05-01007/2014-22
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka, broj 740-05-01496/2014-22
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-04570/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-01234/2014-22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 834-1/15
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 834-2/15
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 834-3/15
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
 • ODLUKA o dopunama Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
 • UPUTSTVO o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o izveštavanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o organizacionim zahtevima za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti i dodatnih usluga
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o davanju dozvole za rad i uslovima za obavljanje delatnosti organizatora tržišta
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sticanju zvanja i davanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu
 • ODLUKA Proširene komisije Evrokontrola broj 139 od 9. decembra 2015. godine
 • IZVOD IZ ODLUKE Proširene komisije Evrokontrola broj 138 od 9. decembra 2015. godine
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0297/2014-11
 • INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2015. godine
 • LISTA o dopuni Liste lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
Druge organizacije
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, CYRUS ENERGY d.o.o. Beograd
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, CYRUS ENERGY d.o.o. Beograd
 • ANEKS 5 UGOVORA o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade
 • JAVNI POZIV za upis besplatnih udela, Javno preduzeće „Radio i televizija Trstenik”, Trstenik
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Bajina Bašta
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Lajkovac
 • ODLUKA o određivanju matičnih područja opštine Nova Varoš
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”, Beograd
OGLASI

Podelite: