Објављен „Службени гласник РС“ број 29 од 18.3.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
  • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 29 од 18.3.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
  • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Либан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Дамаску
Влада
  • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2016. години
  • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2016. годину
  • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
  • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве економије
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
  • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3071/2016
  • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3072/2016
  • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3073/2016
  • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-3074/2016
  • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о утврђивању листе означених лица
  • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3070/2016
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3101/2016
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о униформи, ознакама, наоружању, специјалним возилима и другој опреми у Служби за обезбеђење у Управи за извршење кривичних санкција
  • ПРАВИЛНИК о обрасцу уписника чамаца и плутајућих објеката и помоћних књига
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката
  • НАРЕДБА о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2016. години
  • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
Уставни суд
  • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-55/2013
  • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-137/2014
  • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-265/2014
Правосуђе
  • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-424/2015-01
  • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 116-04-00944/2015-01
  • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-31/2016-01
  • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-34/2016-01
  • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-35/2016-01
  • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-41/2016-01
Народна банка Србије
  • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
  • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу
Други државни органи и државне организације
  • ПРОГРАМ о изменама и допунама Програма Фонда за развој Републике Србије
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-07-00-0129/2015-11
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-07-00-0302/2015-11
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-020-00-00268/2013-11
  • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
  • САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја о раду за 2015. годину
  • ЗАКЉУЧАК директора Агенције за борбу против корупције, број 014-07-00-00187/2014-11
Друге организације
  • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Boss Construction” д.о.о. Стари Трстеник
ОГЛАСИ

Поделите: