Објављен „Службени гласник РС“ број 24 од 8.3.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • Нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 24 од 8.3.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове привредне делатности на поплављеном подручју
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове за кориснике оштећених породичних стамбених објеката
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове регистрованом пољопривредном газдинству за отклањање последица поплава на поплављеним подручјима
 • УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2016. години
 • УРЕДБА о сертификацији лица која обављају одређене делатности у вези са супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште
 • ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Суботица” у Суботици
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2639/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2640/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2739/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ортопедским помагалима војних инвалида
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о координираном спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе расписаних за 24. април 2016. године
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о висини таксе за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и инфраструктуром индустријске железнице
 • ПРАВИЛНИК о висини таксе за издавање сертификата за одржавање железничке телекомуникационе мреже
 • ПРАВИЛНИК о висини таксе за издавање сертификата за радионице за одржавање возила
 • ПРАВИЛНИК o висини таксе за издавање сертификата за обављање техничког прегледа возила
 • ПРАВИЛНИК о висини таксе за издавање сертификата за одржавање сигнално-сигурносних уређаја
 • ПРАВИЛНИК о висини таксе за издавање сертификата за одржавање горњег и доњег строја железничких пруга
 • ПРАВИЛНИК о висини таксе за издавање сертификата за одржавање подсистема енергија
 • ПРАВИЛНИК о висини таксе за издавање сертификата о верификацији подсистема или његовог дела, сертификата о усаглашености елемената подсистема и сертификата о погодности за употребу елемената подсистема
 • ПРАВИЛНИК о висини таксе за издавање сертификата о безбедности за превоз и сертификата о безбедности индустријске железнице за превоз
 • ПРАВИЛНИК о висини таксе за издавање дозволе за управљање вучним возилом
 • ПРАВИЛНИК о висини таксе за издавање дозволе за коришћење структурних подсистема и за тип возила
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одржавању железничких возила
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана — Лозница”, Лозница
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа” Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градске тржнице” Крагујевац

Поделите: