Објављен „Службени гласник РС“ број 21 од 17.3.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 21 од 17.3.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2023. годину
 • УРЕДБА o измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
 • УРЕДБА о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
 • УРЕДБА o критеријумима за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина
 • УРЕДБА о енергетском означавању производа који утичу на потрошњу енергије
 • УРЕДБА о проглашењу предела изузетних одлика „Долина Пчињеˮ
 • УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години
 • ОДЛУКА о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2023/2024. годину
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Основних академских студија Криминалистике, Форензичког инжењерства, Информатике и рачунарства и студијског програма Oсновних струковних студија Kриминалистике који се финансирају из буџета на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2023/2024. годину
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Мастер академских студија Криминалистике, Форензичког инжењерства, Информатике и рачунарства, Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа и Национална безбедност који се финансирају из буџета на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2023/2024. годину
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о пружању привремене заштите у Републици Србији расељеним лицима која долазе из Украјине
 • ОДЛУКА о престанку рада Центра за азил у Боговађи
 • ОДЛУКА о образовању Савета за српски језик
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за националне мањине
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за спровођење поступка за избор кандидата за два члана Савета Агенције за енергетику Републике Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, или без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за савремену историју у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за савремену историју у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председникa и чланова Управног одбора Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Археолошког института у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Археолошког института у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института „Панчевоˮ са седиштем у Панчеву
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института „Панчевоˮ са седиштем у Панчеву
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за преговарачко поглавље 24 за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Националне конференције за воде
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Етичког одбора Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије са Републиком Алжир
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите комисије са Републиком Алжир
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Сталног међувладиног комитета са Краљевином Мароко
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Сталног међувладиног комитета са Краљевином Мароко
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог економског комитета са Републиком Индијом
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог економског комитета са Републиком Индијом
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2179/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2181/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП „Eлектропривреда Србије” Београд за период 2023–2025. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2023–2025. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план пословања са програмом приређивања игара на срећу и Финансијски план за реализацију програма приређивања игара на срећу „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резултат, 05 број 661-2235/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за спортски резултат, 05 број 661-2238/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2196/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2294/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2300/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2307/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-2308/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2144/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2146/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2147/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2148/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2102/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2134/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2135/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2138/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2139/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2140/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2141/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2143/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2145/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-2067/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-2243/2023
 • ПРОГРАМ за сузбијање сиве економије 2023-2025. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
 • ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2023. години
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о одређивању услова и начина рада Комисија за оверу ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о козметичким производима
 • ОДЛУКА о неприступању изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица–Београд (Батајница) на животну средину
 • ОДЛУКА о одобравању средстава
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 197-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 197-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 197-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 206-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 206-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 206-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 206-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 207-2/23
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-6/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-7/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-8/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-132/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-133/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-211/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-212/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-213/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-226/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-237/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1035/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1093/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-3/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-4/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-5/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу
Други државни органи и државне организације
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2023. године
Друге органиизације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјалног резервата природе „Засавицаˮ
ОГЛАСИ

Поделите: