Објављен „Службени гласник РС“ број 20 од 3.3.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о трошковима приватизације које сносе трећа лица пред министарством надлежним за послове привреде
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о обрасцу и садржини захтева за додељивање права оплемењивача биљне сорте и документацији која се прилаже уз овај захтев, као и количини и начину достављања узорака репродукционог материјала сорте

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 20 од 3.3.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
 • ОДЛУКА о разрешењу функције председника Првог основног суда у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Прекршајног суда у Крушевцу
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Прекршајног суда у Јагодини
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије
 • ОДЛУКА о избору члана Савета Регулаторног тела за електронске медије
 • ОДЛУКА о избору председника, заменика председника и чланова Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
 • ОДЛУКА о престанку функције члана Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредби члана 52. став 1, члана 29. став 1, члана 30. став 2. и члана 50. став 2. тачка 1) Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 46/15 и 112/15)
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о трошковима приватизације које сносе трећа лица пред министарством надлежним за послове привреде
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2016. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о обрасцу и садржини захтева за додељивање права оплемењивача биљне сорте и документацији која се прилаже уз овај захтев, као и количини и начину достављања узорака репродукционог материјала сорте
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Повереника за заштиту равноправности, број 118-01-1/2016-04
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Повереника за заштиту равноправности, број 119-01-5/2016-04
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности
ОГЛАСИ

Поделите: