Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 20 od 3.3.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o troškovima privatizacije koje snose treća lica pred ministarstvom nadležnim za poslove privrede
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obrascu i sadržini zahteva za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte i dokumentaciji koja se prilaže uz ovaj zahtev, kao i količini i načinu dostavljanja uzoraka reprodukcionog materijala sorte

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 20 od 3.3.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • ODLUKA o razrešenju funkcije predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Kruševcu
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Jagodini
 • ODLUKA o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije
 • ODLUKA o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
 • ODLUKA o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge
 • ODLUKA o prestanku funkcije člana Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE odredbi člana 52. stav 1, člana 29. stav 1, člana 30. stav 2. i člana 50. stav 2. tačka 1) Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15 i 112/15)
Ministarstva
 • PRAVILNIK o troškovima privatizacije koje snose treća lica pred ministarstvom nadležnim za poslove privrede
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2016. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obrascu i sadržini zahteva za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte i dokumentaciji koja se prilaže uz ovaj zahtev, kao i količini i načinu dostavljanja uzoraka reprodukcionog materijala sorte
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, broj 118-01-1/2016-04
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, broj 119-01-5/2016-04
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
OGLASI

Podelite: